กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ 2567

Land for Loan
กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ 2567

กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ 2567

กฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 ความเปลี่ยนแปลงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ในปี 2567 นี้ การขายฝากฉับบได้รับการปรับปรุงและปรับแต่งตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดโดยรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินกิจการในแวดวงนี้. กฎหมายที่ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจขายฝากฉับบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

หนึ่งในปรับปรุงที่สำคัญคือเรื่องการป้องกันสิทธิข้อมูลของลูกค้า กฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชี, การทำธุรกรรม, หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้ ธุรกิจที่ดำเนินการขายฝากฉับบต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

กฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 ความเปลี่ยนแปลงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
  • จำกัดเพดานอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยของการขายฝากตามกฎหมายใหม่ กำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อเทียบกับร้อยละ 20 ต่อปีของกฎหมายเดิม ซึ่งจะช่วยลดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายฝากที่มักมีฐานะทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าผู้ซื้อฝาก
  • กำหนดระยะเวลาการขายฝาก กฎหมายใหม่กำหนดระยะเวลาการขายฝากไว้ที่ไม่เกิน 3 ปี เมื่อเทียบกับไม่มีกำหนดระยะเวลาของกฎหมายเดิม ซึ่งจะช่วยลดความกดดันให้กับผู้ขายฝากในการชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น
  • เพิ่มสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝาก กฎหมายใหม่เพิ่มสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝาก เช่น สิทธิในการบอกเลิกสัญญาขายฝากก่อนกำหนด สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืน สิทธิในการขอชำระหนี้ก่อนกำหนด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้ขายฝากไม่ให้สูญเสียทรัพย์สินที่ขายฝากโดยไม่จำเป็น
  • กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก กฎหมายใหม่กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

จำกัดเพดานอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 ดังกล่าว จะช่วยลดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายฝากและคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

จำกัดเพดานอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่สูง เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้ขายฝากมักประสบพบเจอ โดยผู้ขายฝากมักต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงแก่ผู้ซื้อฝาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทันตามกำหนด และอาจสูญเสียทรัพย์สินที่ขายฝากไปในที่สุด การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของการขายฝากไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี จะช่วยให้ผู้ขายฝากมีภาระในการชำระดอกเบี้ยที่ลดลง และมีโอกาสในการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้มากขึ้น

กำหนดระยะเวลาการขายฝาก

การกำหนดระยะเวลาการขายฝากไม่เกิน 3 ปี จะช่วยลดความกดดันให้กับผู้ขายฝากในการชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ขายฝากต้องขายทรัพย์สินที่ขายฝากในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง การกำหนดระยะเวลาการขายฝากที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ขายฝากวางแผนในการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

เพิ่มสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝาก

การเพิ่มสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝาก เช่น สิทธิในการบอกเลิกสัญญาขายฝากก่อนกำหนด สิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืน สิทธิในการขอชำระหนี้ก่อนกำหนด เป็นต้น จะช่วยคุ้มครองผู้ขายฝากไม่ให้สูญเสียทรัพย์สินที่ขายฝากโดยไม่จำเป็น เช่น ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ผู้ขายฝากมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาขายฝากก่อนกำหนด และไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้

กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก

กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก

การกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก จะช่วยกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝาก เช่น การตรวจสอบสัญญาขายฝากว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ขายฝากที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝาก เช่น กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝากมีสมาชิกจากหน่วยงานของรัฐและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจเพียงฝ่ายละ 1 คน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝากอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝากมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการขายฝากแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝากได้อย่างครบถ้วน

สรุป

อย่างไรก็ตาม กฎหมายขายฝากฉับบใหม่ 2567 ถือเป็นก้าวสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝาก โดยกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขายฝากและคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายบางประการ เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคในการขายฝากได้อย่างครบถ้วน

กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ 2567

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

  1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

  2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

  3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์