ข้อดีและข้อเสียของการขายฝากบ้านและที่ดิน

Land for Loan
ข้อดีและข้อเสียของการขายฝากบ้านและที่ดิน

การขายฝากบ้านและที่ดิน

วันนี้ทางแอดมินมาพูดถึง หัวข้อ “ข้อดีและข้อเสียของการขายฝากบ้านและที่ดินการขายฝากบ้านและที่ดิน เป็นการทำสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก แต่ไม่โอนการครอบครอง และผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนบ้านและที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อฝากมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการขายฝาก

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การขายฝากบ้านและที่ดินมีข้อดีและข้อเสีย

การขายฝากบ้านและที่ดินมีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี การขายฝากบ้านและที่ดิน

 • เป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน การขายฝากบ้านและที่ดิน สามารถเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินให้กับผู้ขายฝากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการขายทรัพย์สินแบบปกติ
 • ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน มักกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อปี ต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต ที่มักกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
 • ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินได้ ผู้ขายฝากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินที่ขายฝากได้ ในระหว่างระยะเวลาไถ่ถอน

ข้อเสีย การขายฝากบ้านและที่ดิน

 • เสียสิทธิ์ในทรัพย์สินจนกว่าจะไถ่ถอน เมื่อผู้ขายฝากทำสัญญาขายฝากแล้ว ผู้ซื้อฝากจะมีกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินนั้น แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนคืนได้
 • ดอกเบี้ยอาจสูง อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน มักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตทั่วไป
 • หากไม่ไถ่ถอนทันเวลา อาจถูกยึดทรัพย์สิน หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนบ้านและที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดทรัพย์สินนั้นไว้ได้
ขั้นตอนในการขายฝากบ้านและที่ดิน

เงื่อนไขและขั้นตอนในการขายฝากบ้านและที่ดิน

ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากต้องตกลงเงื่อนไขในการขายฝากร่วมกัน โดยเงื่อนไขที่สำคัญมีดังนี้

 1. ราคาขายฝาก คือ มูลค่าของบ้านและที่ดินที่ตกลงขายฝาก
 2. ดอกเบี้ย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงในการขายฝาก
 3. ระยะเวลาไถ่ถอน คือ ระยะเวลาที่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนบ้านและที่ดินคืน

ขั้นตอนในการขายฝากบ้านและที่ดิน มีดังนี้

 1. ตกลงราคาขายฝาก
 2. ตกลงดอกเบี้ย
 3. ตกลงระยะเวลาไถ่ถอน
 4. ทำสัญญาขายฝาก
 5. จดทะเบียนขายฝากที่กรมที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝากบ้านและที่ดิน

 1. เอกสารที่ผู้ขายฝากต้องเตรียมมีดังนี้
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน

เอกสารที่ผู้ซื้อฝากต้องเตรียมมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากบ้านและที่ดิน กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 668 ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝาก ห้ามมิให้สูงกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในการขายฝากบ้านและที่ดิน อาจสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ซื้อฝากมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝาก เป็นต้น

วิธีการหาผู้ซื้อฝากบ้านและที่ดิน

ผู้ขายฝากสามารถหาผู้ซื้อฝากบ้านและที่ดินได้หลายวิธี เช่น

 • ประกาศขายฝากผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 • ติดต่อผ่านนายหน้า
 • ติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่ต้องการซื้อ

การไถ่ถอนบ้านและที่ดินที่ขายฝาก

ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนบ้านและที่ดินที่ขายฝากคืนได้ตลอดเวลา โดยผู้ขายฝากต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ซื้อฝากตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนบ้านและที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดทรัพย์สินนั้นไว้ได้ โดยผู้ขายฝากสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการยึดได้

ข้อควรระวังในการขายฝากบ้านและที่ดิน

ผู้ขายฝากควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงในการขายฝากให้ดีก่อนทำสัญญา เพื่อป้องกันมิให้ตนเองเสียเปรียบ ผู้ขายฝากควรเลือกผู้ซื้อฝากที่เชื่อถือได้ และควรทำสัญญาขายฝากที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ขายฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการขายฝาก อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ขายฝากได้ เช่น หากผู้ขายฝากไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ซื้อฝากตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ผู้ซื้อฝากมีสิทธิยึดทรัพย์สินนั้นไว้ได้

สรุป การขายฝากบ้านและที่ดิน

การขายฝากบ้านและที่ดินเป็นกระบวนการที่มีผลกระทบมากต่อเศรษฐกิจบุคคลและตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด การที่บ้านและที่ดินถูกขายฝากสามารถมีข้อดีที่สำคัญแต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ การขายฝากบ้านและที่ดินมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การเลือกใช้วิธีการขายนี้ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินในแต่ละกรณี

ข้อดีและข้อเสียของการขายฝากบ้านและที่ดิน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์