ขายฝากต้องทำยังไง 2567

Land for Loan
ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ต้องทำยังไง 2567

ทางเลือกใหม่ ขายฝากต้องทำยังไง 2567

ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขายฝากกลายเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กทั่วโลก โดยเฉพาะในปี 2567 ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การที่ธุรกิจสามารถปรับตัวและนำเสนอบริการฝากที่น่าสนใจสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเป็นผู้นำในตลาดนี้

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขายฝาก คืออะไร

ขายฝาก คืออะไร

ขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝากโดยมีค่าตอบแทน แล้วผู้ซื้อฝากจะคืนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายฝากเมื่อได้ชำระหนี้ครบถ้วน ตามกฎหมายไทย การขายฝากต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ขั้นตอน การขายฝาก 2567

1. ขั้นตอนการขายฝาก ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ซื้อฝากควรทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขายฝาก โดยพิจารณาจากราคาตลาดในปัจจุบัน สภาพความสมบูรณ์ของทรัพย์สิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจรจตกลงราคา  ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากควรเจรจาตกลงราคาขายฝากให้ชัดเจน โดยราคาขายฝากจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

3. ทำสัญญาขายฝาก สัญญาขายฝากควรทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน สัญญาขายฝากต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

3.1 ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา

3.2 รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก

3.3 ราคาที่ขายฝาก

3.4 จำนวนเงินที่ไถ่ถอน

3.5 วันครบกำหนดไถ่ถอน

3.6 จดทะเบียนสัญญาขายฝาก

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางไปจดทะเบียนสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ผู้ขายฝากได้รับเงิน

 

เมื่อจดทะเบียนสัญญาขายฝากเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายฝากจะได้รับเงินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร

ค่าธรรมเนียมขายฝาก ประกอบด้วยค่าคำขอ ค่าพยาน ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมขายฝากประจำปี 2567 มีดังนี้

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาขายฝาก
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาขายฝาก
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% คิดจากราคาขายฝาก
ค่าธรรมเนียมขายฝาก 2567

ค่าธรรมเนียมขายฝาก 2567

สัญญาขายฝากที่ดิน คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝากโดยมีค่าตอบแทน แล้วผู้ขายฝากจะคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นให้แก่ผู้ขายฝากเมื่อได้ชำระหนี้ครบถ้วน ตามกฎหมายไทย การขายฝากที่ดินต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ขายฝากที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากที่ดินตามกฎหมายไทย กำหนดไว้ไม่เกิน 15% ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากที่ดินที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ขายฝาก ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขายฝาก เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากที่ดินจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ซื้อฝาก ผู้ซื้อฝากจึงต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขายฝาก

สำหรับผู้ขายฝากที่ดิน ควรพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยในการขายฝากให้รอบคอบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจทำให้ผู้ขายฝากต้องเสียเงินจำนวนมากในการไถ่ถอนที่ดินคืน

ทางเลือกใหม่ ขายฝากต้องทำยังไง 2567

ข้อ 4 สัญญาขายฝากฉบับนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมาย

 1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจสัญญาขายฝากฉบับนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 2. (ลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ขายฝาก)
 3. (ลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ซื้อฝาก)
 4. ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ประกอบด้วยค่าคำขอ ค่าพยาน ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมขายฝากประจำปี 2567 มีดังนี้

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาขายฝาก
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาขายฝาก
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% คิดจากราคาขายฝาก

ข้อควรระวังในการขายฝาก

ผู้ขายฝากควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจขายฝากทรัพย์สิน

 • ความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ซื้อฝาก
 • ความเสี่ยงที่อาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการขายฝาก

สรุป ขายฝาก ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน

แลนด์ฟอร์โลน สินเชื่อ บ้าน แลก เงิน ท่านสมาชิกทุกท่านที่กำลังมองหาวิธีในการจัดหาเงินกู้ยืมหรือแลกเงินบ้านเพื่อความสะดวกในการต่ออายุบ้านหรือปรับปรุงทรัพย์สิน แนะนำให้ท่านคำนึงถึงบริการ “Landforloan” ของเราที่นำเสนอ สินเชื่อบ้านแลกเงิน อาชีพอิสระ บ้านแลกเงิน ไม่เช็คภาระหนี้ จำนองบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนอง ที่ดิน ไฟแนนซ์  จำนอง ที่ดิน 1 ไร่ ราคา จํานองที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาตลอด สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที ไม่รอนาน พร้อมบริการด้วยใจ

ขายฝากต้องทำยังไง 2567

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์