อัปเดตค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี 2567

Land for Loan
อัปเดตค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี 2567

อัปเดต ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี 2567

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2567 การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่ซื้อขายทรัพย์สินกันโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับซื้อฝาก) แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากจะต้องชำระหนี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ขายฝาก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้ขายฝากโดยปริยาย

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ขายฝากอาจสูญเสียที่ดินของตนหากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของราคาขายฝาก

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน

สมมติว่า นายแดงขายฝากที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่นางสาวเหลือง โดยตกลงราคาขายฝากที่ 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดินจะเท่ากับ 1,000,000 x 2/100 = 20,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของราคาขายฝาก

ตัวอย่างการคำนวณค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์จะเท่ากับ 1,000,000 x 0.5/100 = 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินที่ดิน

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

สมมติว่าราคาประเมินที่ดินแปลงหนึ่งเท่ากับ 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จะเท่ากับ 1,000,000 x 1/100 = 10,000 บาท

ขายฝากที่ดินได้กี่% ของราคาประเมิน

กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าราคาขายฝากที่ดินต้องสูงกว่าราคาประเมินที่ดินกี่เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การขายฝากที่ดินมักกำหนดราคาขายฝากให้สูงกว่าราคาประเมินที่ดิน เพื่อให้ผู้รับซื้อฝากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยอาจกำหนดให้สูงกว่าราคาประเมินที่ดินประมาณ 10-20%

ขายฝาก ต้องเสียภาษีไหม

การขายฝากที่ดินถือเป็นการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ส่วนผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย

ขายฝาก ได้กี่เปอร์เซ็นต์

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากที่ดิน กฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน 15% ต่อปี หมายความว่าผู้รับซื้อฝากสามารถได้รับดอกเบี้ยจากการขายฝากที่ดินได้สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

ไถ่ถอนขายฝาก มีค่าธรรมเนียมไหม

การไถ่ถอนขายฝากที่ดิน หมายถึง การที่ผู้ขายฝากนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินคืน โดยผู้ขายฝากจะต้องชำระสินไถ่ให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยสินไถ่จะเท่ากับราคาขายฝากบวกกับดอกเบี้ย

สินไถ่ = ราคาขายฝาก + ดอกเบี้ย

ดังนั้น การไถ่ถอนขายฝากที่ดินจึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากสินไถ่ที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับซื้อฝาก

สรุปค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดิน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยการคำนวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดินและค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และร้อยละ 0.50 ของราคาขายฝากตามลำดับ ส่วนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินที่ดิน

ในปี 2567 อัตราค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ดินยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ค่าประเมินราคาที่ดิน ค่ารังวัดที่ดิน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่านายหน้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

  1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

  2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

  3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์