จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง

Land for Loan
จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง landforloan

จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง

การจํานองและการขายฝาก เป็นวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อเพิ่มทรัพย์สินหรือมีเงินในการลงทุน แม้ว่าทั้งสองวิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญที่ควรทราบกัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและเปรียบเทียบระหว่างการจํานองและการขายฝาก เพื่อช่วยให้คุณทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี และเลือกใช้ตามความต้องการของคุณ

จำนอง หมายถึง การที่บุคคลคนหนึ่งนำทรัพย์สินของตนไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งยึดไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้ โดยบุคคลที่ยึดทรัพย์สินไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” และบุคคลที่นำทรัพย์สินไปให้ยึดไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้เรียกว่า “ผู้จำนอง”

ขายฝาก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งโดยมีค่าตอบแทน เพื่อประกันการชำระหนี้โดยกำหนดระยะเวลาไว้ หากผู้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มีสิทธิยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นของตน

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขายฝาก landforloan 2567

ความแตกต่าง จำนองกับขายฝาก

จำนองกับขายฝาก ทั้งสองอย่างเป็นการทำสัญญาประกันหนี้ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ในสัญญาจำนอง ผู้จำนองยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองอยู่ แต่มอบให้บุคคลอื่นยึดไว้เป็นหลักประกันแห่งหนี้ หมายความว่า ผู้จำนองยังมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนองอยู่ได้

 

ในทางกลับกัน ในสัญญาขายฝาก กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ได้ทำสัญญาขายฝาก หมายความว่า ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากได้อีกต่อไป

2. ระยะเวลา

สัญญาจำนองไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ผู้จำนองสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีเงินชำระหนี้

 

ในทางกลับกัน สัญญาขายฝากต้องมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ผู้ขายฝากจะต้องไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

3. สิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ผู้จำนองยังคงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนองอยู่ได้ แต่หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ เพื่อบังคับชำระหนี้

ในทางกลับกัน ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากอีกต่อไป หากผู้ขายฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับซื้อฝากมีสิทธิยึดทรัพย์สินที่ขายฝากไว้เพื่อชำระหนี้ และหากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

ความแตกต่าง จำนองกับขายฝาก

4. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาจำนอง คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของทรัพย์สินที่จำนอง แต่ไม่เกิน 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

 

ในทางกลับกัน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาขายฝาก คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของทรัพย์สินที่ขายฝาก แต่ไม่เกิน 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ บวกกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีก 1% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

5. ภาษีอากร

การทำสัญญาจำนองไม่ต้องเสียภาษีอากร

 • ในทางกลับกัน การทำสัญญาขายฝากต้องเสียภาษีอากร ดังนี้
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดา
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ขายฝากเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ข้อควรพิจารณาในการเลือกทำสัญญาจำนองหรือสัญญาขายฝาก

ในการเลือกทำสัญญาจำนองหรือสัญญาขายฝากนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความจำเป็นในการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้
 • ระยะเวลาที่ต้องการชำระหนี้
 • สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
 • ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
 • ภาษีอากร

หากผู้ที่ต้องการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้ ต้องการคงสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และสามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาจำนองอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสัญญาขายฝาก

ในทางกลับกัน หากผู้ที่ต้องการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันแห่งหนี้ จำเป็นต้องใช้เงินก้อนทันที และไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาขายฝากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าสัญญาจำนอง

การทำสัญญาจำนองไม่ต้องเสียภาษีอากร

สรุป ความแตกต่าง จำนองกับขายฝาก

การจํานองและการขายฝากเป็นวิธีที่มีเปรียบเสมอแต่ละวิธี ซึ่งคุณควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของทั้งสองก่อนที่จะตัดสินใจในการใช้วิธีใด ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและสัญญาจะช่วยให้คุณทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อย่าลืมที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจทำสัญญาจำนองหรือสัญญาขายฝาก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำสัญญา

จํานองกับขายฝาก ต่างกันยังไง landforloan

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์