รวมคำศัพท์ขายฝากที่ดิน 2567

Land for Loan
รวมคำศัพท์ขายฝากที่ดิน 2567

รวมคำศัพท์ขายฝากที่ดิน 2567

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ซื้อขายทรัพย์สินกันโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับซื้อฝาก) แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากจะต้องชำระหนี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ขายฝาก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้ขายฝากโดยปริยาย

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ดังนั้น ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง

ข้อดีของ แลนด์ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่ซื้อขายทรัพย์สินกันโดยให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นตกเป็นของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับซื้อฝาก) แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากจะต้องชำระหนี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ขายฝาก) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้ขายฝากโดยปริยาย

การจดทะเบียนสัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝากต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำสัญญาขายฝาก หากไม่จดทะเบียนสัญญาขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาขายฝากจะไม่มีผลบังคับใช้

ขายฝากบ้าน

การขายฝากบ้านเป็นสัญญาขายฝากอย่างหนึ่งที่ขายฝากทรัพย์สินเป็นบ้าน โดยกฎหมายกำหนดให้การขายฝากบ้านต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ขายฝากคอนโด

การขายฝากคอนโดเป็นสัญญาขายฝากอย่างหนึ่งที่ขายฝากทรัพย์สินเป็นคอนโด โดยกฎหมายกำหนดให้การขายฝากคอนโดต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ผู้ขายฝากที่ดิน

ผู้ขายฝากที่ดินคือบุคคลที่ขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยตกลงให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากจะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับซื้อฝาก

ผู้รับซื้อฝากคือบุคคลที่ซื้อที่ดินจากผู้ขายฝาก โดยตกลงรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้ขายฝาก แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด

ไถ่ถอน

ไถ่ถอนคือการที่ผู้ขายฝากนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินคืน

สินไถ่

สินไถ่คือเงินที่ที่ผู้ขายฝากจะต้องชำระให้แก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินคืน โดยสินไถ่จะเท่ากับราคาขายฝากบวกกับดอกเบี้ย

ค่าปากถุง

ค่าปากถุงคือเงินที่ที่ผู้รับซื้อฝากจ่ายให้แก่ผู้ขายฝากเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้

นิติกรรม

นิติกรรมคือการตกลงทำนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย การขายฝากที่ดินถือเป็นนิติกรรมประเภทสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง

เพิ่มเติม

 • การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ขายฝากอาจสูญเสียที่ดินของตนหากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินอย่างรอบคอบ
 • การขายฝากที่ดินต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน หากไม่จดทะเบียนถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ
 • กฎหมายกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากที่ดินต้องไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ขายฝากมีสิทธินำที่ดินที่ขายฝากไปจำนองหรือขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้หากผู้รับซื้อฝากไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับซื้อฝากมีสิทธิครอบครองที่ดินที่ขายฝากในระหว่างระยะเวลาขายฝาก

ตัวอย่าง

 

สมมุติว่า นายแดงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งมูลค่า 1,000,000 บาท นายแดงต้องการนำเงินไปชำระหนี้ จึงขายฝากที่ดินแปลงนี้ให้แก่นางสาวเหลือง โดยตกลงราคาขายฝากที่ 1,200,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยที่ 15% ต่อปี ระยะเวลาขายฝาก 5 ปี นายเหลืองจ่ายเงินมัดจำให้แก่นายแดงจำนวน 200,000 บาท

 

หากนายเหลืองชำระหนี้ให้แก่นายแดงครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 ปี นายแดงจะต้องคืนที่ดินแปลงนี้ให้แก่นายเหลือง หากนายเหลืองไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลา 5 ปี กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ก็จะตกเป็นของนายแดงโดยปริยาย

 

อย่างไรก็ตาม หากนายแดงต้องการไถ่ถอนที่ดินคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาขายฝาก นายแดงจะต้องชำระสินไถ่ให้แก่นางสาวเหลือง โดยสินไถ่เท่ากับราคาขายฝากบวกกับดอกเบี้ย เท่ากับ 1,200,000 + (1,200,000 x 15/100 x 5) = 1,725,000 บาท

การขายฝากที่ดิน ต้องไป ที่ไหน

การขายฝากที่ดินต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน โดยผู้ขายฝากและคู่สัญญาจะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่ที่ดินตั้งอยู่

ขายฝากได้กี่เปอร์เซ็นของราคาประเมิน

กฎหมายกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากที่ดินต้องไม่เกิน 15% ต่อปี ดังนั้น การขายฝากที่ดินจึงมักกำหนดราคาขายฝากให้สูงกว่าราคาประเมินที่ดิน เพื่อให้ผู้รับซื้อฝากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าราคาขายฝากต้องสูงกว่าราคาประเมินที่ดินกี่เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

ขายฝากที่ดินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขายฝากที่ดิน ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนขายฝากที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของราคาขายฝาก
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของราคาขายฝาก
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของราคาประเมินที่ดิน

นอกจากนี้ ผู้ขายฝากอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าประเมินราคาที่ดิน ค่ารังวัดที่ดิน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่านายหน้า เป็นต้น

การขายฝากที่ดินต้องทำยังไงบ้าง

ขั้นตอนการขายฝากที่ดินมีดังนี้

 1. ผู้ขายฝากและคู่สัญญาตกลงทำสัญญาขายฝาก โดยสัญญาขายฝากจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ที่ดินที่ขายฝาก ราคาขายฝาก อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาขายฝาก สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก เป็นต้น
 2. ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากนำสัญญาขายฝากไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่ที่ดินตั้งอยู่
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายฝากที่ดิน
 5. ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนขายฝาก

สรุปรวมคำศัพท์ขายฝากที่ดิน 2567

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ที่จะทำการขายฝากที่ดินจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

สารบัญ

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์