ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองมีอะไรบ้าง

Land for Loan
ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองมีอะไรบ้าง

ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองมีอะไรบ้าง

สัญญาจำนองเป็นสัญญาที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการจำนอง

สัญญาจำนอง คือ

สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

สัญญาจำนองเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายรับรองไว้ โดยกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 701-722

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองมีดังนี้

**1. **ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

 

สัญญาจำนองต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเป็นการประกันการชำระหนี้ และต้องระบุหนี้ที่นำมาจำนองไว้อย่างชัดเจนว่าคือหนี้อะไร หนี้จำนวนเท่าใด กำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อใด เป็นต้น

การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเป็นการประกันการชำระหนี้ จะช่วยให้ผู้รับจำนองทราบว่าทรัพย์สินที่นำมาจำนองนั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของหนี้ใด กำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อใด หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็จะสามารถบังคับจำนองทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้

 

**2. **ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

 

ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันในการจำนองนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถทำให้ผู้รับจำนองยึดถือไว้ได้ และสามารถขายทอดตลาดได้เพื่อชำระหนี้ได้ หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้

 

ทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้นั้น กฎหมายไม่ได้จำกัดประเภทไว้ แต่โดยทั่วไปมักเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน โกดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เรือ เป็นต้น

 

ทรัพย์สินที่นำมาจำนองต้องมีลักษณะดังนี้

 

  • ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ที่นำมาจำนอง
  • ต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถยึดถือไว้ได้ และสามารถขายทอดตลาดได้
  • ต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เป็นทรัพย์สินสาธารณะ

 

**3. **ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 675 กฎหมายกำหนดให้สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความแน่นอนและป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

การทำสัญญาจำนองเป็นหนังสือนั้น จะช่วยให้ผู้รับจำนองสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้รับจำนองทรัพย์สินนั้นจริง หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็จะสามารถบังคับจำนองทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้

 

การจดทะเบียนสัญญาจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จะช่วยให้สัญญาจำนองมีผลบังคับใช้กับบุคคลภายนอกด้วย หากผู้จำนองโอนทรัพย์สินที่นำมาจำนองไปให้บุคคลอื่น บุคคลอื่นก็จะทราบถึงสิทธิของผู้รับจำนองในทรัพย์สินที่นำมาจำนอง

 

**4. **ต้องมีกำหนดเวลาชำระหนี้

 

สัญญาจำนองต้องมีกำหนดเวลาชำระหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้ตั้งแต่วันทำสัญญาจำนองเป็นต้นไป

 

หากสัญญาจำนองไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ ผู้จำนองสามารถชำระหนี้ได้ตลอดเวลา แต่หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนองได้ทันที

 

การกำหนดกำหนดเวลาชำระหนี้ในสัญญาจำนอง จะช่วยให้ผู้จำนองและเจ้าหนี้สามารถวางแผนในการชำระหนี้และบังคับจำนองได้

 

**5. **สิทธิของผู้รับจำนอง

 

ผู้รับจำนองมีสิทธิในการยึดถือทรัพย์สินที่จำนองไว้จนกว่าผู้จำนองจะชำระหนี้ได้ครบถ้วน หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับจำนองสามารถบังคับจำนองได้ โดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองเพื่อชำระหนี้

 

นอกจากนี้ ผู้รับจำนองยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการจำนองด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยในการจำนองเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

สิทธิของผู้รับจำนองในการยึดถือทรัพย์สินที่จำนองไว้นั้น จะช่วยให้ผู้รับจำนองสามารถรักษาทรัพย์สินที่นำมาจำนองไว้ได้จนกว่าผู้จำนองจะชำระหนี้ได้ครบถ้วน

 

สิทธิของผู้รับจำนองในการบังคับจำนองนั้น จะช่วยให้ผู้รับจำนองสามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้ หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้

 

สิทธิของผู้รับจำนองในการได้รับดอกเบี้ยจากการจำนองนั้น จะช่วยให้ผู้รับจำนองได้รับประโยชน์จากการให้กู้ยืมเงิน

ข้อควรระวังในการทำสัญญาจำนอง

ผู้ที่จะดำเนินการจำนองควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ข้อควรระวังในการทำสัญญาจำนอง มีดังนี้

  • ผู้จำนองควรระบุหนี้ที่นำมาจำนองไว้อย่างชัดเจนว่าคือหนี้อะไร หนี้จำนวนเท่าใด กำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อใด เป็นต้น
  • ผู้จำนองควรเลือกทรัพย์สินที่นำมาจำนองให้เหมาะสมกับหนี้ที่นำมาจำนอง เช่น หากนำที่ดินมาจำนอง ก็ควรเลือกที่ดินที่มีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ เป็นต้น
  • ผู้จำนองควรทำสัญญาจำนองเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  • ผู้จำนองควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยในการจำนองให้เข้าใจก่อนทำสัญญาจำนอง

การทำความเข้าใจลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองจะช่วยให้ผู้ที่จะดำเนินการจำนองสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำสัญญาจำนอง

สรุป ลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนอง

สัญญาจำนองเป็นสัญญาที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการจำนอง

ผู้ที่จะดำเนินการจำนองควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะที่สำคัญของสัญญาจำนองอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญย

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์