สิทธิของผู้ขายฝาก มีอะไรบ้าง คุ้มครองอย่างไร?

Land for Loan
สิทธิของผู้ขายฝาก มีอะไรบ้าง คุ้มครองอย่างไร

สิทธิของผู้ขายฝาก

สิทธิของผู้ขายฝาก ซึ่งวันนี้ทางแอดมินจะมาให้ความรู้เกี่ยว สิทธิของผู้ขายฝาก และ การคุ้มครองของ สิทธิของผู้ขายฝาก โดยการขายฝาก เป็นสัญญาที่ประชาชนนิยมใช้กันมาก  เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเงินทุน  โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก  แต่ยังมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความระมัดระวังทั้งในฐานะของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ขายฝากบ้าน, ที่ดิน, หรือคอนโดมีสิทธิพิเศษที่มีผลต่อกระบวนการซื้อ-ขายและการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เราจะพิจารณาสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ขายฝากได้รับ การขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเงินทุน  โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก  แต่ยังมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

สิทธิของผู้ขายฝาก

สิทธิของผู้ขายฝาก มีอะไรบ้าง?

สิทธิของผู้ขายฝาก มีอะไรบ้าง?  กล่าวคือ สิทธิของผู้ขายฝาก การคุ้มครองและการความเชื่อถือในการซื้อ-ขาย การขายสินค้าหรือบริการในฐานะของผู้ขายฝากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายด้าน, ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย ด้วยเหตุนี้  ผู้ขายฝากมีสิทธิพิเศษที่ควรได้รับการคุ้มครอง  ดังนี้คือสิทธิของผู้ขายฝาก สิทธิในการตั้งราคา ผู้ขายฝากมีสิทธิในการตั้งราคาสินค้าหรือบริการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการกำหนดราคาจากฝ่ายผลิต สิทธิในการเลือกซื้อสินค้า มีสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์หลายราย และมีอิสระในการเปรียบเทียบคุณภาพ, ราคา, และเงื่อนไขการขาย สิทธิในการรับรองคุณภาพ ผู้ขายฝากมีสิทธิในการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จะขาย, และสามารถต้องการมาตรฐานที่ต้องการจากผู้ผลิต สิทธิในการเลือกตลาด มีสิทธิในการเลือกตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของตน สิทธิในการทดลองสินค้า ผู้ขายฝากมีสิทธิในการให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าก่อนการซื้อ, เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้า สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาด มีสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการขาย, เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า สิทธิในการตั้งเงื่อนไขการขาย ผู้ขายฝากมีสิทธิในการตั้งเงื่อนไขการขาย, เช่น การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน, การจัดส่งสินค้า, และเงื่อนไขการรับประกัน สิทธิในการสร้างแบรนด์ มีสิทธิในการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ของตนเพื่อเสริมสร้างความได้รับรู้และความน่าเชื่อถือจากลูกค้า สิทธิในการระงับหรือยกเลิกการขาย มีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการขายถ้ามีเหตุผลที่ชอบด้วย, เช่น การละเมิดสัญญาจากฝ่ายลูกค้า สิทธิในการควบคุมการตลาด มีสิทธิในการควบคุมและปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในตลาด

การ “ขายฝาก” เป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้เมื่อต้องการเงินทุนฉุกเฉิน แต่รู้หรือไม่ว่าผู้ขายฝากยังมีสิทธิ์และหน้าที่ที่ควรทราบอยู่หลายประการ บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับสิทธิของผู้ขายฝาก

รู้จักกับสิทธิของผู้ขายฝาก

 1. สิทธิในการครอบครอง ใช้สอย และถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สิน ผู้ขายฝากยังมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่ขายฝากได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาไถ่ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดสิทธิการไถ่ ผู้ขายฝากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากที่ดิน หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก
 2. สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินคืน หัวใจสำคัญของการขายฝาก คือ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินคืน ผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินคืนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระค่าสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝากตามจำนวนที่ตกลงกัน
 3. สิทธิได้รับดอกผล ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ขายฝาก ตกเป็นของผู้ขายฝาก เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น
 4. สิทธิได้รับค่าทดแทน หากผู้ซื้อฝากทำให้ทรัพย์สินที่ขายฝากเสียหาย ผู้ขายฝากมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากผู้ซื้อฝาก
 5. สิทธิบอกเลิกสัญญา ในบางกรณี ผู้ขายฝากอาจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาขายฝากได้ เช่น กรณีผู้ซื้อฝากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
 6. สิทธิอื่นๆ ผู้ขายฝากมีสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติมตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝาก กรณีผู้ซื้อฝากไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้
สิทธิของผู้ขายฝาก คุ้มครองอย่างไร

สิทธิของผู้ขายฝาก คุ้มครองอย่างไร?

สิทธิของผู้ขายฝาก คุ้มครองอย่างไร โดยการขายสินค้าหรือบริการในฐานะของผู้ขายฝากเป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและเรียกให้ผู้ขายฝากมีสิทธิและความคุ้มครองที่สำคัญในการทำธุรกิจ. การคงทนายความ, การรักษาความลับของธุรกิจ, และการตั้งราคาสินค้าได้อย่างถูกต้องเป็นต้นเป็นสิ่งที่คำนึงถึง. ดังนั้น, บทความนี้จะสรุปและวิเคราะห์สิทธิและความคุ้มครองของผู้ขายฝากในกระบวนการซื้อ-ขาย

สิทธิของผู้ขายฝากได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติขายฝาก พ.ศ. ๒๕๔๗

 • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขายฝาก
 • กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก
 • กำหนดวิธีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
 • กำหนดวิธีการบอกเลิกสัญญา
 • กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • กำหนดหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญา
 • กำหนดวิธีการตีความสัญญา
 • กำหนดวิธีการบังคับคดี

3. พระราชบัญญัติการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๙

 • กำหนดวิธีการจดทะเบียนการขายฝาก
 • กำหนดผลของการจดทะเบียน

หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครอง

 • กรมที่ดิน: เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขายฝากได้ที่กรมที่ดิน
 • กระทรวงยุติธรรม: เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมที่ดิน ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขายฝากได้ที่กระทรวงยุติธรรม
 • สภาทนายความ: เป็นองค์กรวิชาชีพทนายความ ประชาชนสามารถปรึกษาทนายความเกี่ยวกับการขายฝากได้

แนวทางการคุ้มครองสิทธิ

 • ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร: สัญญาขายฝากควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดของทรัพย์สิน ราคาขายฝาก ระยะเวลาไถ่ถอน ดอกเบี้ย วิธีการไถ่ถอน ฯลฯ
 • จดทะเบียนการขายฝาก: การจดทะเบียนการขายฝากจะช่วยให้สิทธิของผู้ขายฝากได้รับการคุ้มครอง กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
 • เก็บหลักฐาน: เก็บหลักฐานการชำระเงิน หลักฐานการติดต่อสื่อสาร เอกสารสัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนทำสัญญาขายฝาก
รู้จักกับสิทธิของผู้ขายฝาก

สรุป

การเข้าใจสิทธิของผู้ขายฝาก จะช่วยให้ผู้ขายฝากได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ได้ ส่วนการเข้าใจสิทธิและแนวทางการคุ้มครอง จะช่วยให้ผู้ขายฝากได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ได้ สิทธิของผู้ขายฝากเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเรียบร้อยและความคุ้มครองของธุรกิจในการทำธุรกิจ การรักษาสิทธิที่ถูกต้องและการใช้ความคุ้มครองที่เหมาะสมช่วยในการสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า, ทำให้ธุรกิจขยายตัวและยั่งยืนในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์