ไถ่ถอนที่ดิน 4 เรื่องต้องรู้

Land for Loan
ไถ่ถอนที่ดิน

อยากไถ่ถอนที่ดิน ต้องทำอย่างไร?

การไถ่ถอนที่ดิน มีขั้นตอนอย่างไร เอกสารต้องใช้อะไรมีค่าธรรมเนียมอย่างไร

1. กระบวนการ

       กระบวนการขั้นตอนในการไถ่ถอนที่ดิน ขั้นแรกผู้ซื้อฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝาก เพื่อให้ผู้ขายฝากทราบกำหนดเวลาไถ่ จำนวนสินไถ่ พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากไปด้วย โดยแจ้งก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ถ้าผู้ซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้นี้ ผู้ขายฝากจะมีสิทธิไถ่ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดไถ่ตามสัญญา 

2. เอกสารที่ใช้

          ผู้ขายฝาก และผู้ซื้อฝากจำเป็นต้องนำเอกสารขายฝากที่ดิน เป็นหลักฐานไปยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน เช่น สำเนาสัญญาขายฝาก บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนา) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 • หลักฐานเป็นหนังสือจากผู้รับซื้อฝาก ว่าได้รับชำระสินไถ่แล้ว หรือหนังสือสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากที่สลักหลังการรับชำระสินไถ่ไว้ และยินยอมให้ไถ่ถอนจากการขายฝากได้
 • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • เอกสารคู่สัญญาขายฝาก เอกสารที่ทำร่วมกันทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เอกสารบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน โดยต้องนำไปทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนาเอกสารของทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เงินต้นและสินไถ่ ให้เตรียมเงินส่วนนี้ไปเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้นเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.๒๑ – กรณีที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส และเอกสารคู่สมรสแนบท้าย – กรณีที่มีคู่สมรส

3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่

4. บุคคลที่มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้

 • บุคคลที่ทำการขายฝากหรือทายาทของผู้ที่ทำการขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากผู้ขายฝาก
 • บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ถอนได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์