โฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเราจำนองได้ไหม ?

Land for Loan
โฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเราจำนองได้ไหม

โฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา จำนองได้ไหม ?

โฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเราจำนองได้ไหม การจำนองที่ดินคือ วิธีการระดมทุนอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยผู้จำนองจะมอบโฉนดที่ดินของตนให้แก่ผู้รับจำนอง โดยผู้รับจำนองจะจ่ายเงินให้แก่ผู้จำนองเป็นค่าตอบแทน และตกลงกันว่าผู้จำนองสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้จำนองไม่ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับจำนอง

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

หากโฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา จำนองได้หรือไม่

คำถามที่หลายคนสงสัยคือ หากโฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา จำนองได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

1. ผู้จำนองต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดิน

แม้ว่าโฉนดที่ดินจะไม่ใช่ชื่อเรา แต่หากเราเป็นผู้ครอบครองที่ดินนั้นจริง ๆ ก็มีสิทธิที่จะจำนองที่ดินได้ โดยผู้รับจำนองจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จำนองเป็นผู้ครอบครองที่ดินจริง ๆ

2. ผู้จำนองต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน

หากโฉนดที่ดินเป็นชื่อผู้อื่น แต่เราเป็นผู้ครอบครองที่ดินนั้นจริง ๆ เราอาจได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินไปจำนองได้ โดยต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจน

3. ผู้จำนองต้องนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไปจดทะเบียนจำนอง

หากโฉนดที่ดินเป็นชื่อผู้อื่น แต่เราเป็นผู้ครอบครองที่ดินนั้นจริง ๆ และได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแล้ว เราจะต้องนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไปจดทะเบียนจำนองแทนโฉนดที่ดิน โดยต้องนำหนังสือมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จดทะเบียนด้วย

4. ต้องมีการจดทะเบียนจำนอง

การจำนองที่ดินจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำสัญญาจำนอง หากไม่จดทะเบียนจำนองภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญาจำนองจะไม่มีผลบังคับใช้

ข้อดีของการจำนองที่ดิน

การจำนองที่ดินมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • เป็นแหล่งเงินทุนที่รวดเร็วและสะดวก
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
 • สามารถนำที่ดินกลับมาใช้ได้ตามปกติ

ข้อควรระวังในการจำนองที่ดิน

การจำนองที่ดินก็มีความเสี่ยงบางประการ ดังนี้

 • หากผู้จำนองไม่ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับจำนอง
 • ผู้จำนองอาจถูกบังคับขายที่ดินเพื่อชำระหนี้
 • ผู้จำนองอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อจำกัดในการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา

นอกจากข้อจำกัดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีข้อจำกัดในการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเราอีกประการหนึ่ง คือ ผู้จำนองจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตัวอย่างเช่น ที่ดินที่จำนองเป็นที่ดินที่ห้ามซื้อขายตามกฎหมาย เช่น ที่ดินของรัฐ ที่ดินป่าสงวน เป็นต้น หรือที่ดินที่จำนองเป็นที่ดินที่ได้มาโดยไม่สุจริต เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา

เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา ประกอบด้วย

 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้จำนองได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน)
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จำนองและเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จำนองและเจ้าของที่ดิน

ขั้นตอนการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา

ขั้นตอนการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา ประกอบด้วย

 1. เจรจาตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขการจำนอง เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการจำนอง เป็นต้น
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น
 3. เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 4. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จดทะเบียน
 5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
 6. รับหนังสือสัญญาจำนอง

ตัวอย่างการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา

ตัวอย่างการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา เช่น

 • นายสมชายเป็นผู้ครอบครองที่ดินของนางสาวสุภาพร แต่โฉนดที่ดินเป็นชื่อนางสาวสุภาพร นายสมชายสามารถจำนองที่ดินดังกล่าวได้ โดยนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และหนังสือมอบอำนาจจากนางสาวสุภาพรไปจดทะเบียนจำนอง
 • นายณรงค์เป็นเจ้าของที่ดินที่มรดกตกทอดมาจากบิดามารดา แต่นายณรงค์ต้องการนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองเพื่อกู้ยืมเงิน นายณรงค์สามารถจำนองที่ดินดังกล่าวได้ โดยนำโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไปจดทะเบียนจำนอง

คำแนะนำในการจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเรา

ผู้จำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเราควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจจำนองที่ดิน ดังนี้

 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำนองและเจ้าของที่ดิน หากผู้จำนองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินก็อาจให้ความร่วมมือในการจำนองที่ดินได้ง่ายขึ้น
 • วัตถุประสงค์ในการจำนองที่ดิน ผู้จำนองควรมีวัตถุประสงค์ในการจำนองที่ดินที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการจำนอง ผู้จำนองควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการจำนองจากเจ้าหนี้หลายราย เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
 • ความเสี่ยงในการจำนองที่ดิน ผู้จำนองควรเข้าใจความเสี่ยงในการจำนองที่ดิน และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

สรุปโฉนดที่ดินไม่ใช่ชื่อเราจำนองได้ไหม

การจำนองที่ดินไม่ใช่ชื่อเราทำได้ แต่มีข้อจำกัดบางประการ ผู้จำนองควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจำนองที่ดิน เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงและรักษาสิทธิของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์