เลือกวิธีประเมินมูลค่าที่ดินอย่างไรให้โดนใจ

Land for Loan
เลือกวิธีประเมินมูลค่าที่ดินอย่างไรให้โดนใจ

เลือกวิธีประเมินมูลค่าที่ดินอย่างไรให้โดนใจ

วิธีประเมินมูลค่าที่ดิน ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การประเมินมูลค่าที่ดินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการซื้อขายที่ดิน การประเมินมูลค่าที่ดินอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ราคาที่ยุติธรรม

บทความนี้จะนำเสนอวิธีประเมินมูลค่าที่ดิน 4 วิธี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี และสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการได้

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คืออะไร

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง การให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโดยผู้ประเมินซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม วิธี ประเมิน มูลค่า ทรัพย์สิน มี กี่ วิธี

 • วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการหามูลค่าของทรัพย์สินโดยเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • วิธีต้นทุนทดแทน เป็นการหามูลค่าของทรัพย์สินโดยประมาณการต้นทุนในการสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาทดแทน
 • วิธีรายได้ เป็นการหามูลค่าของทรัพย์สินโดยพิจารณาจากกระแสรายได้ที่ทรัพย์สินสามารถสร้างได้ในอนาคต
 • วิธีผลตอบแทน เป็นการหามูลค่าของทรัพย์สินโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ทรัพย์สินสามารถสร้างได้ในอนาคต

วิธีประเมินมูลค่าที่ดิน 4 วิธี

วิธีเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison)

วิธีเปรียบเทียบโดยตรงเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่ดินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีนี้ใช้ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ขนาด ที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น มาเปรียบเทียบกันเพื่อหามูลค่าที่ดินที่ต้องการประเมิน

ข้อดีของวิธีเปรียบเทียบโดยตรง

คือ ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้ ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากใช้ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินจริง

ข้อเสียของวิธีเปรียบเทียบโดยตรง

คือ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ หากที่ดินที่นำมาเปรียบเทียบมีลักษณะไม่เหมือนกันมากนัก

วิธีตารางปรับราคาซื้อขาย (Sales Adjustment Grid)

วิธีตารางปรับราคาซื้อขายเป็นวิธีปรับปรุงข้อเสียของวิธีเปรียบเทียบโดยตรง โดยการใช้ตารางปรับราคาซื้อขายเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะต่างกัน เช่น ขนาด ที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

ข้อดีของวิธีตารางปรับราคาซื้อขาย

คือ สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีเปรียบเทียบโดยตรงได้

ข้อเสียของวิธีตารางปรับราคาซื้อขาย

คือ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับราคาซื้อขายที่ดิน

วิธีการประเมินแบบคะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Scores)

วิธีการประเมินแบบคะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนักเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่ดินที่พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น ขนาด ที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น โดยกำหนดคะแนนให้กับแต่ละปัจจัย และนำคะแนนมาถ่วงน้ำหนักกันเพื่อหามูลค่าที่ดิน

ข้อดีของวิธีการประเมินแบบคะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก

คือ สามารถพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินได้อย่างครบถ้วน

ข้อเสียของวิธีการประเมินแบบคะแนนคุณภาพถ่วงน้ำหนัก

คือ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดคะแนนให้กับแต่ละปัจจัย

วิธีหามูลค่าตลาดโดยการใช้สมการถดถอย (Multiple Regression Analysis)

วิธีหามูลค่าตลาดโดยการใช้สมการถดถอยเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่ดินโดยใช้ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน มาสร้างสมการถดถอยเพื่อหามูลค่าที่ดิน

ข้อดีของวิธีหามูลค่าตลาดโดยการใช้สมการถดถอย

คือ สามารถพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับที่ดินที่มีข้อมูลราคาซื้อขายไม่มากนัก

ข้อเสียของวิธีหามูลค่าตลาดโดยการใช้สมการถดถอย

คือ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการรวบรวมข้อมูลและสร้างสมการถดถอย

เคล็ดลับในการเลือกวิธีประเมินมูลค่าที่ดิน

 • พิจารณาลักษณะของที่ดิน ที่ดินแต่ละประเภทมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น ที่ดินเปล่า ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา เป็นต้น
 • พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ หากมีข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก วิธีเปรียบเทียบโดยตรงจะมีความน่าเชื่อถือสูง
 • พิจารณาความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินมูลค่าที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่าที่ดินที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถเลือกใช้วิธีประเมินมูลค่าที่ดินที่เหมาะสมและได้มูลค่าที่ดินที่ถูกต้องแม่นยำ

ประเมินราคาที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่สุดในการระบุรายละเอียดของที่ดินที่ต้องการประเมินราคา เช่น ขนาดที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน ลักษณะของที่ดิน เป็นต้น
 • แผนที่สังเขป เป็นแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของที่ดินที่ต้องการประเมินราคา โดยแผนที่สังเขปสามารถจัดทำได้โดยกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินในพื้นที่
 • เอกสารประกอบการประกอบอาชีพ หากที่ดินที่ต้องการประเมินราคามีการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพ เช่น ที่ดินทำนา ที่ดินทำสวน ที่ดินทำธุรกิจ เจ้าของที่ดินจะต้องแสดงเอกสารประกอบการประกอบอาชีพ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ ทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • เอกสารอื่นๆ หากที่ดินที่ต้องการประเมินราคามีสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของที่ดินจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้าง เป็นต้น

 

สำหรับเอกสารประกอบการประกอบอาชีพและเอกสารอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาที่ดิน เช่น หากประเมินราคาที่ดินเพื่อซื้อขาย เจ้าของที่ดินจะต้องแสดงเอกสารประกอบการประกอบอาชีพ หากประเมินราคาที่ดินเพื่อจำนอง เจ้าของที่ดินจะต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประเมินราคาที่ดินอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาที่ดินและเงื่อนไขของหน่วยงานที่ทำการประเมินราคาที่ดิน เช่น หากประเมินราคาที่ดินเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารอาจกำหนดให้เจ้าของที่ดินแสดงเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรองรายได้ เป็นต้น

สรุปวิธีประเมินมูลค่าที่ดิน

วิธีประเมินมูลค่าที่ดินแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ผู้ประเมินมูลค่าที่ดินควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของที่ดินและข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้มูลค่าที่ดินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์