อยากสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำอย่างไร

Land for Loan
อยากสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำอย่างไร

อยากสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำอย่างไร

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นอาชีพอิสระที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งออกโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขั้นตอนการสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การสมัครสมาชิกบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา มีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสมาชิก และใบสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง โดยใบสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 1,000 บาท โดยสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • เงินสดที่สำนักงานสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • โอนเงินผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท โดยสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • เงินสดที่สำนักงานสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • โอนเงินผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต

4. เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยหลักสูตรมีระยะเวลาอบรม 2 วัน

5. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้ว จะต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบข้อเขียนเป็นการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ส่วนสอบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์และทัศนคติในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

6. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิก

คณะกรรมการของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยจะพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิกของผู้มีสิทธิสอบ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครได้ยื่นมา รวมไปถึงผลคะแนนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

7. ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิก

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยจะประกาศผลการพิจารณาอนุมัติการสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการสอบบัตรนายหน้า

กระบวนการสมัครสมาชิกบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและผลคะแนนการสอบ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกบัตรนายหน้า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ประโยชน์ของการมีบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การมีบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีประโยชน์ดังนี้

 • แสดงถึงความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์
 • สามารถทำงานร่วมกับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้

เนื้อหาการสอบบัตรนายหน้า

เนื้อหาการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนข้อเขียน เป็นการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ส่วนสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์และทัศนคติในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การเตรียมตัวสอบบัตรนายหน้า

ผู้ที่สนใจสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยอาจศึกษาเนื้อหาการสอบจากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ ควรฝึกทำข้อสอบตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง

นายหน้า อ สั ง หา ต้องมีใบอนุญาต ไหม

ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2543 กำหนดให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • สอบผ่านข้อสอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สอบนายหน้าอสังหาที่ไหน

การสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะจัดขึ้นที่สำนักงานสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เลขที่ 17 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สมาคมนายหน้าอสังหาแห่งประเทศไทย

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • กำหนดมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ดำเนินการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • จัดสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก

สมาคมนายหน้าอสังหา อบรม

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้จัดอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับรองโดยสมาคมฯ โดยหลักสูตรมีระยะเวลาอบรม 2 วัน เนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จรรยาบรรณของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการปิดการขาย

ผู้ที่สนใจสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 • ค่าใช้จ่ายในการสอบบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท
 • ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
 • ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
 • ค่าสายคล้องคอ 100 บาท
 • ค่าส่งไปรษณีย์บัตรนายหน้า 70 บาท

สรุป สอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหา

การสอบบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากสอบผ่านจะได้รับบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สนใจอยากเป็นนายหน้ารีบเลย

ข้อดีและข้อเสียของการขายฝากบ้านและที่ดิน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์