ขั้นตอน การไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

Land for Loan
การไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาi

ขั้นตอนการไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร

วันนี้ทางแอดมินจะมา พูกในหัวข้อเรื่อง “การไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร” การไถ่ถอนจำนองที่ดินถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเจ้าของทรัพย์สิน การไถ่ถอนจํานองที่ดินจากธนาคารเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถได้ที่ดินคืนมาได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย การไถ่ถอนจํานองที่ดินไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายนัก ผู้กู้ควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ เนื่องจากถือเป็นการบรรลุภาระผูกพันทางการเงินที่มีต่อธนาคาร บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการไถ่ถอนจำนอง รวมถึงคำจำกัดความ การไถ่ถอนจํานอง กรมที่ดิน  วิธีการทั้งสองที่มีอยู่ เอกสารที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง นี่คือบทความที่แจกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนจํานองที่ดินจากธนาคารในประเทศไทย

ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย!

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขั้นตอนการไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร

ไถ่ถอนจำนอง การไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

ไถ่ถอนจำนอง การไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย การไถ่ถอนจำนองสามารถทำได้ใน 2 รูปแบบหลัก คือ “การไถ่ถอนจำนองตามข้อตกลง” และ “การขอชดเชยหนี้และไถ่ถอนจำนองตามกฎหมาย” การจำนองเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนจำนองสินทรัพย์ไว้เป็นหลักค้ำประกันในการชำระหนี้ โดยผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นประกันจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะบังคับขายทรัพย์สินนั้นเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แทน การไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยหมายถึงกระบวนการชำระยอดเงินกู้คงค้างที่ค้ำประกันโดยทรัพย์สิน ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินหลุดจากการจำนองของธนาคาร เป็นขั้นตอนสำคัญในการเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ และทำให้เจ้าของทรัพย์สินสามารถควบคุมที่ดินหรือทรัพย์สินของตนได้อย่างสมบูรณ์ การไถ่ถอนจำนองคือการที่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ชำระหนี้ที่จำนองไว้ครบถ้วนแล้ว จึงทำให้การจำนองระงับลงตามผลของกฎหมาย เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงมีสิทธิที่จะไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนจากมือผู้รับจำนอง อ่านต่อได้เลย ขั้นตอนการไถ่ถอนที่ดินจากธนาคาร

ไถ่ถอนจำนอง การไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

การไถ่ถอนจำนอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีแรก คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้จำนองและผู้รับจำนองไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่ดินพร้อมกัน ในกรณีนี้ ผู้กู้จะทำการไถ่ถอนจำนองตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร การไถ่ถอนเต็มจำนวน ภายใต้การไถ่ถอนจำนองเต็มจำนวน เจ้าของทรัพย์สินจะชำระยอดเงินกู้คงค้างทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้จะเป็นการปลดจำนองโดยสมบูรณ์ ทำให้เจ้าของทรัพย์สินได้รับกรรมสิทธิ์คืนเต็มจำนวน ขั้นตอนการติดต่อธนาคารในการไถ่ถอนจำนองที่ดิน จากธนาคาร ดังนี้

 • ติดต่อธนาคาร

แจ้งให้ทราบถึงความประสงค์ในการไถ่ถอนจำนอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม

 • คำนวณหนี้คงเหลือ

ตรวจสอบสัญญาจำนองและคำนวณหนี้คงเหลือที่ต้องชำระ

พิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าปรับดอกเบี้ยล่าช้า

 • ชำระหนี้คงเหลือ

ทำการชำระหนี้คงเหลือตามที่กำหนดในสัญญา

แนบหลักฐานการชำระเงิน

 • รับรองจำนอง

หลังจากชำระหนี้คงเหลือครบถ้วน, ธนาคารจะทำการรับรองจำนองให้กับผู้กู้

ขั้นตอนนี้เป็นการรับรองว่าหนี้ถูกชำระและผู้กู้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไปด้วยมีดังนี้

 • หนังสือสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการชำระหนี้ครบถ้วน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน

วิธีที่สอง ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนเพียงฝ่ายเดียวนำหลักฐานซึ่งผู้รับจำนองได้ทําเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจํานองว่าได้มีการไถ่ถอนจากการจํานองแล้วไปขอจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่ดิน หรือ การไถ่ถอนบางส่วน ในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินต้องการลดจำนวนเงินกู้คงค้าง สามารถเลือกไถ่ถอนการจำนองบางส่วนได้ ในที่นี้ เจ้าของทรัพย์สินจะจ่ายเงินต้นเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดหนี้โดยรวมในขณะที่ยังคงจำนองทรัพย์สินอยู่ โดยต้องนำเอกสารหลักฐานดังนี้

 • แจ้งให้ทราบถึงความไม่สามารถชำระได้

ติดต่อธนาคารและแจ้งให้ทราบถึงความไม่สามารถชำระหนี้คงเหลือ

 • ส่งหนังสือตลอดอายุการกู้

ส่งหนังสือตลอดอายุการกู้ไปยังผู้กู้ แจ้งให้ทราบถึงค่าที่ต้องชดเชย

 • อายัดทรัพย์สิน

หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนด, ธนาคารสามารถยื่นคำขออายัดทรัพย์สินได้

 • ขายทรัพย์สิน

หากไม่มีการชำระหนี้หลังจากอายัดทรัพย์สิน, ทรัพย์สินอาจถูกขายต่อเพื่อชดเชยหนี้

 • การไถ่ถอนจำนองตามกฎหมาย

ภายหลังการขายทรัพย์สิน, ธนาคารจะทำการไถ่ถอนจำนองตามขั้นตอนทางกฎหมาย

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไปด้วยมีดังนี้

 • หนังสือสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการชำระหนี้ครบถ้วน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
การไถ่ถอนจำนอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการไถ่ถอนจำนอง

หนังสือไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร การไถ่ถอนจำนองที่ดินต้องมีเอกสารที่เป็นประกาศนียบัติและเอกสารทางกฎหมายเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารการไถ่ถอน จํานอง ที่ดิน ต่อไปนี้คือเอกสารที่จำเป็นสำหรับการไถ่ถอนจำนอง ในการเริ่มต้นกระบวนการไถ่ถอนจำนอง โดยทั่วไปแล้วเจ้าของทรัพย์สินจะต้องมีเอกสาร เอกสารที่จำเป็นสำหรับการไถ่ถอนจำนอง ประกอบด้วยเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องเตียมในการไถ่ถอนจำนอง

– ข้อตกลงการจำนองต้นฉบับ

– หลักฐานการระบุตัวตน

– โฉนดทรัพย์สิน

– หลักฐานการชำระเงินค่าทรัพย์สิน ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– เอกสารเพิ่มเติมใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการไถ่ถอนจำนอง

ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนจำนอง 2566

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจํานองที่ดิน2566 ค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนจำนอง เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจํานอง กรมที่ดิน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2566 การไถ่ถอนจำนองเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เจ้าของทรัพย์สินควรทราบ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนจำนอง 2566 กฎหมายใหม่

– ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนไถ่ถอนจํานอง แปลงละ 50 บาท

– ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน แปลงละ 5 บาท

– ค่าปรับการชำระล่วงหน้า หากมี

– ค่าธรรมเนียมการปล่อยจำนอง

– ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายสำหรับการเตรียมเอกสารและการลงทะเบียน

– ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่า หากจำเป็น

– ผลกระทบทางภาษี เช่น ภาษีกำไรจากการขายหุ้น

5 ขั้นตอนในการไถ่ถอนจำนองที่ดิน จากธนาคาร

5 ขั้นตอนในการไถ่ถอนจำนองที่ดิน จากธนาคาร

 โดยปกติแล้วขั้นตอนการไถ่ถอนจำนองจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ติดต่อธนาคาร แจ้งธนาคารเกี่ยวกับความตั้งใจของคุณในการไถ่ถอนจำนองและขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดที่จำเป็น
 2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น  รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เพื่อเริ่มกระบวนการไถ่ถอนจำนอง
 3. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หากธนาคารกำหนดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้นัดหมายกับผู้ประเมินราคาที่ได้รับการรับรองเพื่อกำหนดมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สิน
 4. ชำระยอดคงค้าง จัดเตรียมการชำระยอดเงินกู้คงค้าง รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เคลียร์ค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วก่อนดำเนินการต่อ
 5. รับใบรับรองการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ขอใบรับรองการปล่อยสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อรับทราบการไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. อัปเดตบันทึกทรัพย์สิน ส่งใบรับรองการปล่อยจำนองไปยังสำนักงานทะเบียนที่ดินที่เหมาะสมเพื่ออัปเดตบันทึกทรัพย์สิน ซึ่งสะท้อนถึงการปล่อยจำนอง

ข้อควรระวังในการไถ่ถอนจำนองที่ดิน จากธนาคาร

ในการไถ่ถอนจำนอง เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และ ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนจํานองที่ดิน2566 ให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจํานอง มิฉะนั้นอาจทำให้การไถ่ถอนจำนองไม่สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ถอนจำนองจากสำนักงานที่ดินหรือธนาคารให้ดีก่อนดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

การไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาi

สรุป ไถ่ถอนจํานองที่ดิน จากธนาคาร

การไถ่ถอนจำนองที่ดิน เป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุความเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยสมบูรณ์ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการ วิธีการที่มีอยู่ เอกสารที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่จำเป็น เจ้าของทรัพย์สินสามารถดำเนินกระบวนการได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการไถ่ถอนจำนอง ไม่ว่าจะเป็น ไถ่ถอนจํานอง ที่ดิน จากบุคคล ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและขอคำแนะนำจากธนาคารเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการไถ่ถอนจำนองไม่ยุ่งยาก การเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ควรให้ความสำคัญกับการติดต่อธนาคารและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ส่วนตัว

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์