ข้อควรทราบ ทรัพย์ขายทอดตลาด

Land for Loan
ทรัพย์ขายทอดตลาด

ข้อควรทราบ ทรัพย์ขายทอดตลาด

        หากพูดถึงการประมูลทรัพย์แล้ว สำหรับคนที่กำลังหาบ้าน คอนโดขายทอดตลาด สภาพดี ราคาเบา สามารถประมูลทรัพย์ได้ที่กรมบังคับคดี แต่ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินกรมบังคับคดีว่าคืออะไร มีข้อควรทราบอะไรบ้างกันดีกว่า

 

ทรัพย์สินขายทอดตลาด คืออะไร?

        คือ การนำทรัพย์สินไปจำนองกับเจ้าหนี้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืม แต่เมื่อไม่สามารถชำระเงินคืนได้ จึงถูกฟ้องร้อง และเจ้าหนี้จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปประมูลขายตามคำสั่งศาล แต่ในกรณีของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจะเป็นผู้นำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกประมูลขายให้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นหลัก นั่นจึงทำให้ราคาประมูลถูกกว่าปกติมาก

 

ข้อควรทราบประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีได้

1. วิธีการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ

 • การขายโดยปลอดการจำนอง เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนแล้ว และรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ไปยังสำนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจะจดทะเบียนระงับการจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อไม่ต้องไปชำระหนี้จำนองต่อผู้รับจำนองอีก
 • การขายโดยการจำนองติดไป เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน ขอให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อโดยการจำนองติดไปผู้ซื้อจะต้องไปติดต่อผู้รับจำนองเกี่ยวกับหนี้จำนองที่ค้างอยู่ต่อไป
 • การขายตามสำเนาเอกสารสิทธิ์ เป็นกรณีที่ต้นฉบับเอกสารสิทธิ์สูญหายหรือไม่สามารถเรียกมาได้เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอให้ออกใบแทนและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อต้องไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอออกใบแทนเองและเสียค่าใช้จ่าย (กรณีที่ผู้ซื้อจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้ตรวจสอบกับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในกรณีที่ต้องออกใบแทนด้วย เนื่องจากจะไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในวันที่ชำระราคากับเจ้าพนักงานบังคับคดี)

 

2.ก่อนการเข้าประมูลสู้ราคา

        ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะต้องยืนยันสถานะของตน ว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ พิพากษาให้ล้มละลาย หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้

 

3.กรณีมีการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด และผู้ซื้อทรัพย์ยังไม่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์

        ผู้ซื้อสามารถขอขยายเวลาการวางเงินส่วนที่เหลือออกไป จนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดเรื่องเพิกถอนการขายได้ โดยผู้ซื้อจะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ 5 ของราคาที่ซื้อได้

 

4.หากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดไม่เพิกถอนการขายทอดตลาด

        ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด

 

5.กรณีมีการร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด

        หากผู้ซื้อประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์โดยชำระเงินครบถ้วน ก็สามารถกระทำได้ โดยมีเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ว่า หากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อยอมรับผลแห่งคำสั่งศาลนั้น ยินยอมโอนกรรมสิทธิ์กลับมาดังเดิม โดยผู้ซื้อเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองและให้ผู้ซื้อส่งคืนต้นฉบับโฉนดและหนังสือสัญญาจำนองต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและรับเงินค่าซื้อทรัพย์คืนไป กรณีดังกล่าวนี้ผู้ซื้อจะไม่ดำเนินการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น

 

6. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่ถูกบังคับคดีได้แก่

 • เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
 • ลูกหนี้ตามคำ พิพากษา
 • ผู้มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์ที่ขาย เช่น ผู้รับจำนอง
 • ผู้ร้องขอเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่ขาย

 

7.หน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย

        มาดูแลการขายทอดตลาดในทุกครั้งที่มีการขาย และแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหากไม่สามารถดูแลการขายได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำ นาจให้ผู้อื่นมาดูแลการขายได้

 • ใช้สิทธิ์เข้าสู้ราคา
 • หาผู้เข้าสู้ราคามาให้ได้ตามราคาที่ตนต้องการ

 

8.เหตุงดการขายทอดตลาด

        ในการขายทอดตลาดอาจมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถนำทรัพย์ออกขายต้องงดการขายทอดตลาด ดังนี้

 • ศาลมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาด
 • มีการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด (ร้องขัดทรัพย์) และศาลมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณา
 • การส่งประกาศขายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา แถลงของดการบังคับคดี โดยมีหนังสือยินยอมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา แถลงขอถอนการบังคับคดีในทรัพย์นั้น
 • ลูกหนี้ชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและผู้ร้องเฉลี่ยที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วครบถ้วน
 • ลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และอยู่ระหว่างรอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งว่าจะให้ขายทอดตลาดต่อไปหรือไม่
 • ศาลมีคำสั่งรับคำ ร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไว้พิจารณา

 

ข้อมูล : กรมบังคับคดี

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan Best Deal Guarantee วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์