4 สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

Land for Loan
สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน

สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน

แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

เช็กให้ดีสีตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้สีอะไร ?

 
          อันที่จริงกระดาษที่เรามักเข้าใจกันว่าเป็นโฉนดที่ดินกันอยู่แล้วนั้นมีชื่อเรียกกันอยู่แล้วว่า “เอกสารสิทธิที่ดิน” ไม่ใช่โฉนดที่ดินอย่างที่เราเข้าใจกันซะทีเดียว มีเพียงแค่เอกสารสิทธิ์เพียงแค่ประเภทเดียวเท่านั้นที่เรียกกันว่า “โฉนด” นั่นก็คือ…เอกสารประเภท น.ส.4 เท่านั้น ที่มักจะนับกันว่าคือโฉนดที่ดิน เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับตราครุฑในโฉนดที่ดินกันเป็นอย่างดี แต่รู้ไหมว่าสีของตราครุฑก็ทำให้ที่ดินแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันออกไป บางสีทำการซื้อขายได้ และบางสีก็ทำการซื้อไม่ได้ โดยประเทศไทยนั้นมีตราครุฑ 4 สีด้วยกัน ได้แก่
ตราครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน นส.4

1. ตราครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน นส.4

          ตราครุฑสีแดง น.ส.4 (โฉนดที่ดิน ที่มีตราครุฑสีแดง)  เป็นโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด เพราะผู้ครอบครองจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% ทั้งใช้ทำกิน และอยู่อาศัย หรือจะโอนก็สามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ดินสำหรับหนังสือเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 สำหรับกรรมสิทธิ์ของอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) โฉนดที่ดินนั้นๆ ก็นับได้ว่าเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนได้มากที่สุด เพราะได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางราชการอย่างเป็นทางการ และเจ้าของที่มีชื่อในการครอบครองอยู่หลังโฉนดนั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ดินนั้นๆได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาได้ มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง สามารถทำการซื้อขาย โอน ค้ำประกัน และจำนองได้ นับได้ว่าเป็นเอกสารทางที่ดินที่ใช้เป็นหลักได้ นั่นเอง

ตราครุฑสีเขียว – หนังสือ นส.ก 3

2. ตราครุฑสีเขียว – หนังสือ นส.ก 3

          ตราครุฑสีเขียว นส3ก. (หนังสือรับรองในการทำประโยชน์ จะมีตราครุฑสีเขียว และมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่เป็นหนังสือการรับรองทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ครอบครองสามารถทำการซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถนำไปยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

 

          จะเป็นหนังสือที่ทางราชการนั้นทำการออกให้เพื่อที่จะรับรองให้ว่าเจ้าของนั้นสามารถที่จะทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ถือครองอยู่ได้ โดยที่ดินนั้นจะมีระวางภาพถ่ายทางอากาศไว้เป็นหลักเป็นแหล่ง (นายอำเภอท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่รับรองให้) ถึงแม้ว่าอาจจะมีขอบและเขตอย่างชัดเจน แต่ น.ส.3 ก. ก็ยังไม่เป็นโฉนดที่จะสามารถครอบครองกรรมสิทธ์ได้ แต่สามารถทำการ ซื้อขาย โอน จำนองกับทางธนาคารได้

ตราครุฑสีดำ – หนังสือ นส.3ก

3. ตราครุฑสีดำ – หนังสือ นส.3

          ตราครุฑสีดำ นส.3 (หนังสือรับรองในการทำประโยชน์ จะมีตราครุฑสีดำ ไม่มีระวางหรือรูปถ่ายทางอากาศ)

 

          เป็นหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินทั่วไป ซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ อาจมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยๆ ใช้เพื่อในการอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบๆนั้น เพื่อเขียนหรือร่างแผนที่ขึ้นมา โดยไม่มีการระบุตำแหน่งที่ดินที่แน่ชัด หรือไม่ บางกรณีก็ใช้เพื่อออกในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ

ตราครุฑสีน้ำเงิน – หนังสือ สปก.

4. ตราครุฑสีน้ำเงิน – หนังสือ สปก.

          ตราครุฑสีน้ำเงิน (สปก.) เป็นโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้สำหรับผู้ที่มีฐานะยากจน เอาไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้

ประเภทเอกสารที่ดิน ที่สามารถซื้อขาย โอน แต่ (ยกเว้นเป็นที่ดินที่ได้มา โดยการรับมรดก) ไม่สามารถจำนองได้

ให้ใช้เพื่อการเข้าไปทำประโยชน์ได้ ปฏิรูปที่ดินได้เพื่อในการเกษตรเท่านั้น

1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01

        เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ให้ประชาชนนั้นเข้าทำไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นๆได้ มรกรรมสิทธิ์ในการทำเกษตรกรรมได้ อีกทั้งการจัดเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดินที่ทำการเกษตร เจ้าของมีเพียงสิทธิในการครอบครองเพื่อใช้ในการทำประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมเท่านั้น มีมีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน กล่าวคือไม่สามารถออกโฉนดได้ ห้ามทำการซื้อขาย ห้ามทำการโอนขายสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของสิทธิ และถึงแม้ทายาทได้รับเป็นมรดกตกทอดไปแล้วก็จะต้องใช้เพื่อทำประโยชน์ในทางการเกษตรเท่านั้น

 

2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.2 (ใบจอง)

        เป็นหนังสือรับรองที่ทางราชการนั้นออกให้กับประชาชน เพื่อที่จะอนุญาตให้ครอบครองในการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นระเวลาชั่วคราวเท่านั้น โดยเอกสารใบจองนี้นี้จะเป็นเอกสารที่จะแสดงว่าราชการอนุญาตหรือยินยอมให้คนที่ครอบครองที่ดินนั้นได้ (เป็นเวลาชั่วคราว) ตามประมวลของกฎหมายในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน โดยที่จะต้องทำการเริ่มในการทำประโยชน์ที่ดินนั้นภายใน 6 เดือน นับหลังจากราชการออกใบจองให้แล้ว และจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใบจอง โดยที่ประชาชนจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นเกินกว่า 75% ของที่ดิน และแน่นอนว่าใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสามารถตกทอดทางมรดกให้กับลูกหลานได้ แต่ก็ต้องตกอยู่ในการบังคับที่ว่าห้ามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

สรุป สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน

          สีครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละแบบ ก็มีความแตกต่างกัน ทั้งการใช้งาน และ กรรมสิทธิ์ ดังนั้นควรเช็กที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งก่อนทำการซื้อขายกัน จะได้ทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจ เพราะทุกวันนี้ก็มีมิจฉาชีพมากมายที่หากินในวงการซื้อขายบ้าน หรือที่ดิน กันทุกรูปแบบ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์