ระวังโดนโกงดอกเบี้ย! เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

ระวังโดนโกงดอกเบี้ย! เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย ปกติแล้วในการทำธุรกรรมขายฝากที่ดินนั้น อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน จะถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยใช้ข้อบังคับของกฎหมายขายฝาก 2 ฉบับ ดังนี้ 1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยขายฝากไม่เกิน 15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้ เป็นอัตราสูงสุด ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากสามารถตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หากตกลงกันว่าดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี สัญญาขายฝากไม่มีผลบังคับ ผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย 2.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมตลาดตราสารหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับธุรกรรมขายฝากที่ดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งรายการธุรกรรมขายฝากต่อสำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับที่ดินที่ขายฝาก กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องดูแลรักษาที่ดินที่ขายฝาก พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน แต่เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติม จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อคุ้มครอง ผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้ ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาขายฝากให้ผู้ขายฝากทราบก่อนทำสัญญา ผู้รับซื้อฝากต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับซื้อฝากต้องจดทะเบียนสัญญาขายฝากต่อสำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากห้าม เรียกดอกเบี้ยเกิน 15%...

Read More

10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน 2566 ?

10เหตุผล ขายฝากที่ดิน 2566 10เหตุผล ขายฝากที่ดิน 2566 วันนี้ทางแอดมินจะมานำเสนอหัวข้อเรื่อง 10 เหตุผล ทำไมต้องขายฝากที่ดิน การขายฝากที่ดิน เป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก และผู้ซื้อฝากจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายฝากเป็นงวดๆ จนกระทั่งครบกำหนดชำระแล้ว ผู้ซื้อฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่ผู้ขายฝาก หากผู้ซื้อฝากผิดนัดชำระหนี้ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ โดยชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อฝาก การขายฝากที่ดินไม่ได้เป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตของเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอนาคตของท้องถิ่น ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม...

Read More

ขายฝากที่ดินคืออะไร? ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2566

ขายฝากที่ดิน ทางเลือกใหม่แหล่งเงินทุน ขายฝากที่ดิน ในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจและท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง การขายฝากที่ดินเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการทรัพยากรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  การขายฝากที่ดินกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ผู้ลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ ก้าวเข้ามาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บทความนี้จะสำรวจถึงทิศทางการเงินและทิศทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับการลงทุนที่ดินในรูปแบบขายฝาก การขายฝากที่ดินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน การขายฝากที่ดินได้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ลงทุนและนักพัฒนาสนใจเพื่อรับประโยชน์ทั้งในเชิงการเงิน ข้อดีของ Land for Loan โฉนดแลกเงิน ไม่ยึดทรัพย์ ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม การขายฝากที่ดินคืออะไร “การขายฝากที่ดิน” หมายถึงกระบวนการที่เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินจำหน่ายหรือขายให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจซื้อที่ดินนั้น ๆ ในราคาที่กำหนด การขายฝากที่ดินคืออะไร คือ การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ...

Read More