การบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน

Land for Loan
การบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน

การบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน

วันนี้แอดมินจะมาพูดถึง หัวข้อเกี่ยวกับ “การบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดิน” กล่าวคือ การขายฝากที่ดินเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำธุรกรรมทรัพย์สินที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย การทำธุรกรรมนี้เป็นการที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนำที่ดินของตนไปฝากไว้กับบุคคลอื่น (ผู้รับฝาก) โดยผู้รับฝากจ่ายเงินให้กับผู้ฝากตามที่ตกลงกัน ซึ่งการขายฝากที่ดินมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ การทำความเข้าใจในเรื่องของการบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขายฝาก อนุมัติไว สำหรับใครที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน ที่ดิน ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การขายฝากที่ดินคืออะไร 2567

การขายฝากที่ดินคืออะไร

การขายฝากที่ดินเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ฝาก (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) กับผู้รับฝาก (ผู้ที่จ่ายเงินให้กับผู้ฝาก) โดยผู้ฝากจะนำที่ดินของตนไปฝากไว้กับผู้รับฝากเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากสามารถซื้อที่ดินคืนจากผู้รับฝากได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน หากไม่ทำการซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนด ที่ดินนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝากทันที สินเชื่อบ้านและที่ดิน ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน 

ขั้นตอนและกระบวนการในการขายฝากที่ดิน

 1. การเตรียมเอกสาร
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในการขายฝากที่ดินมีดังนี้:
 • โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ฝากและผู้รับฝาก
 • เอกสารการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 1. การทำสัญญาขายฝาก

การทำสัญญาขายฝากจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้:

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากและผู้รับฝาก
 • รายละเอียดของที่ดินที่ขายฝาก
 • จำนวนเงินที่ผู้รับฝากจ่ายให้ผู้ฝาก
 • ระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ฝากสามารถซื้อที่ดินคืน
 • เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การจดทะเบียนการขายฝาก

หลังจากทำสัญญาขายฝากเสร็จสิ้น จะต้องนำเอกสารไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้การขายฝากมีผลทางกฎหมาย จำนอง อนุมัติไว 24-48 ชั่วโมง ต้องนึกถึง แลนด์ฟอร์โลน

ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง กับ การขายฝากที่ดิน

ค่าบริการการขายฝากที่ดิน โดยค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินประกอบด้วยหลายประเภท ซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากผู้ฝากและผู้รับฝากดังนี้

 1. ค่าจดทะเบียนและธรรมเนียม

ค่าจดทะเบียนการขายฝากที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกกำหนดตามมูลค่าของที่ดินและจำนวนเงินที่ผู้รับฝากจ่ายให้ผู้ฝาก

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขายฝากอาจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินที่ขายฝาก เช่น 0.5-1%

 1. ค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนการขายฝาก เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าของที่ดินที่ขายฝากเป็นไปตามความเป็นจริง ค่าบริการนี้จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ทำการประเมิน

 1. ค่าทนายความและค่าที่ปรึกษากฎหมาย

การใช้บริการทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาการขายฝากมีความถูกต้องและเป็นธรรม ค่าบริการนี้จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสัญญาและขอบเขตของการให้คำปรึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อคืนได้)

หากผู้ฝากไม่สามารถซื้อที่ดินคืนภายในเวลาที่กำหนด ที่ดินนั้นจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้รับฝากโดยสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกคิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขายฝาก อนุมัติไว สำหรับใครที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน ที่ดิน ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน

Land sale service fee

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าบริการในการขายฝากที่ดิน

ค่าบริการในการขายฝากที่ดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

 1. มูลค่าของที่ดิน

มูลค่าของที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่าบริการที่เกี่ยวข้อง มูลค่าที่ดินที่สูงจะทำให้ค่าจดทะเบียนและค่าประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้น

 1. ระยะเวลาในการขายฝาก

ระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ฝากสามารถซื้อที่ดินคืนได้มีผลต่อค่าบริการ เช่น หากระยะเวลายาวนาน อาจมีค่าดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 1. ความซับซ้อนของสัญญา

สัญญาการขายฝากที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขพิเศษอาจต้องใช้บริการทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้น

 1. สภาพทางกฎหมายและกฎระเบียบ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบใหม่ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริการขายฝาก  สินเชื่อบ้าน ที่ปลอดภัยให้ราคาสูง ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน

ประโยชน์และความเสี่ยงของการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีประโยชน์และความเสี่ยงที่ผู้ฝากและผู้รับฝากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ประโยชน์ของการขายฝากที่ดิน

 • สภาพคล่องทางการเงิน ผู้ฝากสามารถได้รับเงินสดอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขายที่ดินอย่างถาวร
 • การรักษาทรัพย์สิน ผู้ฝากมีโอกาสที่จะซื้อคืนที่ดินได้หากมีความสามารถทางการเงินในอนาคต
 • การใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่อง ผู้ฝากอาจยังสามารถใช้ที่ดินในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา

ความเสี่ยงของการขายฝากที่ดิน

 • การสูญเสียกรรมสิทธิ์ หากผู้ฝากไม่สามารถซื้อคืนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ดินจะตกเป็นของผู้รับฝากทันที
 • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมสูง การขายฝากที่ดินมีค่าบริการและค่าธรรมเนียมหลายประเภทที่อาจเป็นภาระทางการเงิน
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย การทำสัญญาที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างผู้ฝากและผู้รับฝาก
ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง กับ การขายฝากที่ดิน

การเตรียมตัวก่อนการขายฝากที่ดิน

การเตรียมตัวก่อนการขายฝากที่ดิน ผู้ที่สนใจในการขายฝากที่ดินควรมีการเตรียมตัวอย่างรอบคอบดังนี้:

 1. การศึกษาข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. การประเมินความสามารถทางการเงิน

ประเมินความสามารถทางการเงินของตนเองในการซื้อคืนที่ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 1. การเลือกผู้รับฝากที่น่าเชื่อถือ

เลือกผู้รับฝากที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติการทำธุรกรรมที่ดี เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

 1. การตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียด

ให้ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบสัญญาการขายฝากเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเงื่อนไขที่เสียเปรียบ

ข้อควรระวังในการขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดินมีข้อควรระวังที่ผู้ฝากและผู้รับฝากต้องพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 1. การตรวจสอบประวัติผู้รับฝาก

ตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้รับฝาก เช่น การตรวจสอบเครดิตและประวัติการทำธุรกรรมที่ผ่านมา

 1. การทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สัญญาการขายฝากต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

 1. การเก็บรักษาเอกสารสำคัญ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากต้องถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

สรุป

การขายฝากที่ดินเป็นการทำธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและมีค่าบริการหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง ผู้ฝากและผู้รับฝากต้องมีการเตรียมตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง การเข้าใจในเรื่องของการบริการและค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด สินเชื่อบ้านและที่ดิน ต้องที่ แลนด์ฟอร์โลน

การศึกษาข้อมูลและการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การขายฝากที่ดินเป็นไปตามที่ต้องการและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝากที่ดินและดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์