ข้อกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับ ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน

Land for Loan
ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน ข้อกฎหมายที่ควรรู้

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับ ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน ซึ่ง ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน เป็นวิธีการหาเงินทุนจากที่ดินสองวิธีที่คนไทยนิยมใช้  แต่ทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันทางกฎหมายอย่างมาก บทความนี้จึงรวบรวมข้อกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับ ขายฝาก และ จำนำ ที่ควรรู้ เพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ

การซื้อ-ขายที่ดิน และกระบวนการขายฝากหรือจำนำที่ดินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีข้อกฎหมายมากมายที่ผู้ที่สนใจควรทราบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งและปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ข้อกฎหมาย ขายฝากที่ดิน และ จำนำที่ดิน ในบทความนี้เราจะสำรวจข้อกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายฝากที่ดินและจำนำที่ดิน โดยให้ความสำคัญกับคำแนะนำและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจง่ายต่อผู้อ่านทุกท่าน

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ขายฝากที่ดิน

ขายฝาก หมายถึง นิติกรรมที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก และตกลงกันว่าผู้ขายสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การขายที่ดินเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนมากมาย และในทุกขั้นตอนนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญที่ผู้ขายที่ดินควรทราบ ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ขายฝากที่ดิน 

ลักษณะสำคัญ

 • ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อฝาก
 • ผู้ขายมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้ซื้อฝากมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • ผู้ซื้อฝากมีสิทธิขายทอดตลาดที่ดินได้ หากผู้ขายไม่ไถ่ถอนภายในกำหนด

ประเด็นทางกฎหมายที่ควรรู้ ขายฝากที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 – 463
 • พระราชบัญญัติการขายฝาก พ.ศ. 2481

ประเด็นทางกฎหมายที่ควรรู้

 • สัญญาขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
 • ระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ขายมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ทุกเมื่อก่อนครบกำหนด
 • ผู้ซื้อฝากมีหน้าที่รักษาที่ดิน
 • ผู้ซื้อฝากไม่มีสิทธิไล่ผู้ขายออกจากที่ดิน
 • ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเก็บค่าเช่าจากผู้ขาย

การขายฝากที่ดิน เป็นนิติกรรมที่คล้ายคลึงกับการจำนอง แต่มีจุดต่างสำคัญ คือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การขายฝากที่ดินเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นทางกฎหมายที่ผู้ขายและผู้ซื้อควรทราบเพื่อป้องกันความขัดแย้งและปัญหาทางกฎหมายในอนาคต ต่อไปนี้คือประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

 1. เอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง: ควรตรวจสอบและทำความเข้าใจถึงเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่จะขายฝาก เช่น โฉนดที่ดิน, นิติกรรมสิทธิ์, หรือเอกสารที่อาจมีผลต่อการถอนที่ดิน
 2. สัญญาฝาก: การทำสัญญาฝากเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรระบุรายละเอียดที่ดิน, ราคาที่ตั้ง, ระยะเวลาฝาก, เงื่อนไขการถอนที่ดิน และข้อตกลงทางกฎหมายอื่น ๆ
 3. สถานะทางกฎหมายของที่ดิน: ควรตรวจสอบว่าที่ดินมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือไม่ เช่น มีการประทุษร้าย, มีสิทธิในการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่น, หรือมีข้อจำกัดทางสิทธิ์สิ่งส่วนตัว
 4. ภาษีที่ดิน: ควรทราบถึงบทบาทของภาษีที่ดินในกระบวนการขาย รวมถึงความรับผิดชอบในการชำระภาษีที่ดินที่ค้างคาว
 5. การรับรองทางกฎหมาย: การให้ทนายความหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายรับรองถึงความถูกต้องทางกฎหมายของกระบวนการฝากที่ดิน
 6. การโอนทรัพย์สิน: ควรทำความเข้าใจถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ รวมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 7. การตรวจสอบข้อบังคับกฎหมายท้องถิ่น: ควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อบังคับที่อาจมีผลต่อกระบวนการขายที่ดิน
 8. การป้องกันความขัดแย้ง: การระบุมาตรการป้องกันและการแก้ไขความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จำนำ หมายถึง นิติกรรมที่ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันการชำระหนี้ เมื่อชำระหนี้เสร็จแล้ว เจ้าหนี้ต้องคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ลูกหนี้ ข้อกฎหมายที่ควรรู้ จำนำที่ดิน

ลักษณะสำคัญ

 • ลูกหนี้ไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เจ้าหนี้ แต่เป็นเพียงการนำไปจำนองไว้
 • ลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • เจ้าหนี้มีสิทธิขายทอดตลาดที่ดินได้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

ประเด็นทางกฎหมายที่ควรรู้ จำนำที่ดิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 – 722
 • พระราชบัญญัติจำนอง พ.ศ. 2479

ประเด็นทางกฎหมายที่ควรรู้

 • สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
 • ลูกหนี้มีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ทุกเมื่อ
 • เจ้าหนี้มีสิทธิเก็บค่าธรรมเนียมการจำนอง
 • เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิไล่ลูกหนี้
 • เจ้าหนี้มีหน้าที่รักษาที่ดิน

จำนำ เป็นวิธีการหาเงินทุนจากที่ดิน โดยลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันการชำระหนี้ เมื่อชำระหนี้เสร็จแล้ว เจ้าหนี้ต้องคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ลูกหนี้ การจำนำที่ดินเป็นกระบวนการที่ควรทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต ต่อไปนี้คือประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญในการจำนำที่ดิน

 1. เอกสารสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง: ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่จะถูกจำนำ อย่างเช่น โฉนดที่ดิน, นิติกรรมสิทธิ์, หรือเอกสารที่มีผลต่อสิทธิ์ในที่ดิน
 2. สัญญาจำนำ: การทำสัญญาจำนำเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรระบุรายละเอียดที่ดิน, ราคาที่ตั้ง, ระยะเวลาจำนำ, เงื่อนไขการการและการชำระหนี้
 3. การประเมินที่ดิน: ควรทำการประเมินมูลค่าที่ดินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดราคาที่ถูกต้องและป้องกันการจำนำในราคาต่ำกว่ามูลค่าจริง
 4. สถานะทางกฎหมายของที่ดิน: การตรวจสอบว่าที่ดินมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือไม่ เช่น มีการประทุษร้าย, มีสิทธิในการใช้สิทธิ์ของบุคคลอื่น, หรือมีข้อจำกัดทางสิทธิ์สิ่งส่วนตัว
 5. ภาษีที่ดิน: ควรทราบถึงบทบาทของภาษีที่ดินในกระบวนการจำนำ รวมถึงความรับผิดชอบในการชำระภาษีที่ดินที่ค้างคาว
 6. การรับรองทางกฎหมาย: การให้ทนายความหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายรับรองถึงความถูกต้องทางกฎหมายของกระบวนการจำนำที่ดิน
 7. การป้องกันความขัดแย้ง: การระบุมาตรการป้องกันและการแก้ไขความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 8. การปิดการธุรกรรม: การทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปิดการธุรกรรมและการโอนทรัพย์สินที่ถูกจำนำให้กับผู้จำนำ

สรุป

การซื้อ-ขายและการฝากที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องทำตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทำธุรกรรมได้ที่มั่นใจและปลอดภัยจากปัญหาทางกฎหมายในอนาคต การขายฝากที่ดินเป็นกระบวนการที่ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่ดิน การขายฝากเป็นวิธีการหาเงินทุนจากที่ดินที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้ขายควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจขายฝาก ปรึกษาทนายความเพื่อร่างสัญญา และจดทะเบียนสัญญาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์