จำนองที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ คิดยังไง?

Land for Loan
จำนำที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

จำนองที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่?

จำนำที่ดิน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ การจำนำที่ดินเป็นหนึ่งในวิธีการทางการเงินที่สามารถให้ประโยชน์ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการ, การลงทุน, หรือการเปิดกิจการในท้องถิ่น แต่ก่อนที่จะตัดสินใจจำนำที่ดิน ผู้คนควรทราบถึงดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายและวิธีการคิดคำนวณให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้การตัดสินใจทางการเงินที่ดีที่สุด บทความนี้ มุ่งหวังเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับ การจำนำที่ดิน อธิบายความหมาย วิธีการคิดดอกเบี้ย และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

การจำนำที่ดินคืออะไร

การจำนองที่ดินคืออะไร?

การจำนองที่ดิน หมายถึง สัญญาที่บุคคลคนหนึ่ง (ผู้จำนอง) ตกลงกับบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับจำนอง) ว่า จะนำโฉนดที่ดินไปวางไว้เป็นหลักประกัน เพื่อกู้ยืมเงิน โดยผู้รับจำนองมีสิทธิถือโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันจนกว่าผู้จำนองจะชำระหนี้คืน การจำนำที่ดินคือกระบวนการที่เจ้าของที่ดินมีความต้องการเงินเร่งด่วนและเลือกทางเลือกการขอเงินกู้จากหน่วยงานการเงิน โดยมีที่ดินที่เป็นทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เจ้าของที่ดินจะได้รับเงินกู้ตามมูลค่าของที่ดินนั้น ๆ ซึ่งถูกจำนำ

ดอกเบี้ยจำนองที่ดิน คิดยังไง?

อัตราดอกเบี้ยจำนำที่ดินถูกกำหนดโดย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 756 ไว้ดังนี้

 • ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี สำหรับเงินต้นจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 200,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้รับจำนองและผู้จำนองสามารถตกลงกัน เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้ ไม่เกิน อัตราที่กฎหมายกำหนด

ดอกเบี้ยจำนำที่ดิน คิดยังไง

ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายคือเท่าไหร่?

การคำนวณดอกเบี้ย ในการจำนำที่ดินขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาที่จะชำระหนี้, และจำนวนเงินที่ถูกจำนำ ในทางปฏิบัติ, อัตราดอกเบี้ยมักจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานการเงินและสภาพตลาดทางการเงิน

การคำนวณดอกเบี้ย

การคำนวณดอกเบี้ยสามารถทำได้ด้วยสูตรที่เป็นทางการ เพื่อให้คุณทราบถึงปริมาณที่จะต้องจ่ายทุกงวด สูตรที่นิยมในการคำนวณดอกเบี้ยคือ:

ดอกเบี้ยทั้งหมด=เงินต้น×(อัตราดอกเบี้ย100)×ระยะเวลา

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยจำนำที่ดิน

สมมติว่า กู้เงิน 1,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

 • ดอกเบี้ยต่อปี: 1,000,000 บาท x 5% = 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่อเดือน: 50,000 บาท / 12 = 4,166.67 บาท

การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างหน่วยงานการเงินสามารถช่วยให้คุณเลือกที่ดินที่มีเงื่อนไขการจำนำที่เหมาะสมที่สุด คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบอนุมัติกับปีละหนึ่งครั้งและแบบอัติโนมัติ (compound interest) เพื่อเข้าใจถึงค่าที่จะต้องจ่ายในระยะเวลาทั้งหมด

คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ การจำนองที่ดินไม่เพียงแค่คำนวณดอกเบี้ย ยังต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองด้วย เพื่อป้องกันการตกเป็นหนี้น้อยลงหรือมีภาระหนี้ที่เหนือความสามารถในการจ่าย การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ การจำนำที่ดินเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ ควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ

ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจจำนำที่ดิน

แหล่งเงินทุนสำหรับจำนองที่ดิน

 • ธนาคาร: ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ มักมีสินเชื่อจำนำที่ดินให้บริการ
 • สถาบันการเงิน: สถาบันการเงิน เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง ก็มีสินเชื่อจำนำที่ดินให้บริการ
 • นายทุนเงินกู้: นายทุนเงินกู้ส่วนตัว มักเสนอสินเชื่อจำนำที่ดินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารและสถาบันการเงิน

ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจจำนองที่ดิน

 1. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากหลายๆ แหล่ง: ธนาคาร สถาบันการเงิน และนายทุนเงินกู้ แต่ละแห่งเสนออัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
 2. ศึกษาเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ: อ่านสัญญาอย่างละเอียด เข้าใจเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้: ประเมินความสามารถในการชำระหนี้คืน โดยคำนึงถึงรายได้และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

**สรามารถเลือกรูปแบบการผ่อนชำระที่***

ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายคือเท่าไหร่
สรุป

การจำนองที่ดิน เป็นทางเลือกทางการเงินที่สามารถให้ประโยชน์ในหลายด้าน การทราบถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายและการคำนวณให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้การตัดสินใจทางการเงินที่ดีที่สุด. การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและการคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประสบความสำเร็จในการจัดการทางการเงินและการทำกำไรในระยะยาว

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์