5 คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับภาระจำยอมและทางจำเป็น

Land for Loan
ภาระจำยอมและทางจำเป็น

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับภาระจำยอมและทางจำเป็น

ภาระจำยอมและทางจำเป็น เป็นสองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ servitudes ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมอบสิทธิแก่บุคคลภายนอกในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น บทความนี้จะตอบคำถามพบบ่อย เกี่ยวกับภาระจำยอมและทางจำเป็น

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ภาระจำยอมคืออะไร?

ภาระจำยอมคือ สัญญาที่เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่ง (ที่ดินฝ่ายจำยอม) ยินยอมให้เจ้าของที่ดินแปลงอื่น (ที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์) ใช้ประโยชน์จากที่ดินฝ่ายจำยอมในลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น ทางจำเป็น สิทธิในการเดินผ่าน สิทธิในการระบายน้ำ เป็นต้น

ทางจำเป็นคืออะไร?

ทางจำเป็นคือ ภาระจำยอมประเภทหนึ่งที่มอบสิทธิแก่เจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ในการใช้ทางผ่านที่ดินฝ่ายจำยอม เพื่อเข้าออกจากที่ดินของตนเอง กรณีที่ไม่มีทางออกอื่น

ภาระจำยอมกับทางจำเป็นต่างกันอย่างไร?

ภาระจำยอมเป็นสัญญาที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินฝ่ายจำยอมในลักษณะที่หลากหลาย

1.ลักษณะของสิทธิ

 • ภาระจำยอม เป็นสิทธิที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินฝ่ายจำยอมในลักษณะที่หลากหลาย เช่น ทางจำเป็น สิทธิในการเดินผ่าน สิทธิในการระบายน้ำ สิทธิในการวางท่อ สิทธิในการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
 • ทางจำเป็น เป็นภาระจำยอมประเภทหนึ่ง มุ่งเน้นไปที่การใช้สิทธิในการเดินผ่านที่ดินฝ่ายจำยอม เพื่อเข้าออกจากที่ดินของตนเอง กรณีที่ไม่มีทางออกอื่น

2.วิธีการ

 • ภาระจำยอม สามารถเกิดขึ้นได้ 3 วิธี คือ
  • นิติกรรม เช่น สัญญา
  • อายุความ เช่น การใช้สิทธิ servitudes ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี
  • กฎหมาย เช่น ทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1432
 • ทางจำเป็น เกิดขึ้นโดย กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1432

3.การสิ้นสุด

 • ภาระจำยอม สิ้นสุดลงเมื่อ
  • มีสัญญาเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย
  • จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน
  • มีเหตุอื่นตามกฎหมายกำหนด เช่น การใช้สิทธิ servitudes ไม่ได้ใช้ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี
 • ทางจำเป็น สิ้นสุดลงเมื่อ
  • เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม เสนอทางอื่นให้เจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ใช้
  • เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม ซื้อที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์
  • เจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ใช้ทางจำเป็นเป็นเวลา 10 ปี

4.ค่าทดแทน

 • ภาระจำยอม เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม อาจ ได้รับค่าทดแทน จากเจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
 • ทางจำเป็น เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม มีสิทธิ ได้รับค่าทดแทน จากเจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ กรณี การใช้ทางจำเน ทำให้เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอมได้รับความเสียหาย หรือ การยกเลิกทางจำเป็น

ตัวอย่าง

 • ภาระจำยอม : เจ้าของที่ดินแปลง A ตกลงให้เจ้าของที่ดินแปลง B วางท่อระบายน้ำผ่านที่ดินแปลง A
 • ทางจำเป็น : เจ้าของที่ดินแปลง A ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ กฎหมายจึงมอบสิทธิให้เจ้าของที่ดินแปลง A ใช้ทางผ่านที่ดินแปลง B เพื่อเข้าออกจากที่ดินของตนเอง

5.ใครเป็นผู้สร้างภาระจำยอมและทางจำเป็น?

ภาระจำยอมและทางจำเป็นสามารถสร้างได้โดย

 • นิติกรรม เช่น สัญญา การทำนิติกรรมสัญญา
 • อายุความ เช่น การใช้สิทธิ servitudes ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี
 • กฎหมาย เช่น ทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1432

6.ภาระจำยอมและทางจำเป็นมีผลบังคับใช้กับใคร?

ภาระจำยอมและทางจำเป็นมีผลผูกพันกับ

 • เจ้าของที่ดิน ทั้งฝ่ายจำยอมและฝ่ายได้ประโยชน์
 • ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทั้งสองแปลง

ที่ดินภาระจำยอมซื้อขายได้ไหม

ที่ดินภาระจำยอมสามารถซื้อขายได้ แต่ภาระจำยอมยังคงมีผลผูกพันกับที่ดิน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของก็ตาม ผู้ซื้อควรตรวจสอบภาระจำยอมก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดินในอนาคต

ภาระจำยอมยกเลิกได้ไหม

ภาระจำยอมสามารถยกเลิกได้ แต่ต้องทำตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

 • ทำสัญญาเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่าย
 • จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

วิธีการยกเลิกภาระจำยอม

1.เตรียมเอกสาร

  • หนังสือสัญญาการยกเลิกภาระจำยอม
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

2.หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

3.ชำระค่าธรรมเนียม

การจดภาระจำยอม ทางเข้าออก

1.เตรียมเอกสาร

  • หนังสือสัญญาการยกเลิกภาระจำยอม
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

2.หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

3.ชำระค่าธรรมเนียม

บุกรุก ทางจำเป็น

การบุกรุกทางจำเป็น หมายถึง การเข้าใช้ทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน

การยกเลิกทางจำเป็น

การยกเลิกทางจำเป็น สามารถทำได้ดังนี้

 • เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม เสนอทางอื่นให้เจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ใช้
 • เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอม ซื้อที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์
 • เจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ใช้ทางจำเป็นเป็นเวลา 10 ปี

ค่าทดแทน ทางจำเป็น

เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากเจ้าของที่ดินฝ่ายได้ประโยชน์ กรณี

 • การใช้ทางจำเป็น ทำให้เจ้าของที่ดินฝ่ายจำยอมได้รับความเสียหาย
 • การยกเลิกทางจำเป็น

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

แนะนำให้ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

สรุป คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับภาระจำยอมและทางจำเป็น

ภาระจำยอมและทางจำเป็นเป็นสัญญาที่สำคัญในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ควรตรวจสอบภาระจำยอมและทางจำเนที่ติดมากับที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดินในอนาคต

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์