สอนการดู ทรัพย์ติดจำนอง แบบละเอียด

Land for Loan
สอนการดู ทรัพย์ติดจำนอง แบบละเอียด

สอนการดู ทรัพย์ติดจำนอง แบบละเอียด

สอนการดู ทรัพย์ติดจำนอง แบบละเอียด จำนองเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้จำนอง) โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับจำนอง) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่ แต่ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับชำระหนี้โดยขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ทรัพย์ติดจำนอง คือ

ทรัพย์ติดจำนอง คือ ทรัพย์สินที่บุคคลหนึ่งได้จำนองไว้ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ติดจำนองอาจเป็นทรัพย์สินทุกชนิดที่สามารถจับต้องได้ เช่น ที่ดิน บ้าน อาคาร รถยนต์ เป็นต้น

ทรัพย์ติดจำนองเป็นทรัพย์สินที่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย หากผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองไม่ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ อาจประสบปัญหาตามมาได้ เช่น ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หรือต้องรับภาระหนี้สินแทนผู้จำนอง

การดูทรัพย์ติดจำนองแบบละเอียด จะช่วยให้ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองสามารถประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ตรวจสอบเอกสารการจำนอง

เอกสารการจำนองเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองควรตรวจสอบอย่างละเอียด โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการจำนองถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

 • ตรวจสอบชื่อผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และหนี้สินที่จำนอง
 • ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนอง เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด มูลค่า
 • ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระหนี้
 • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้

หากเอกสารการจำนองไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทำให้ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองมีปัญหาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้

ตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ของผู้จำนอง

ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองควรตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ของผู้จำนอง โดยสามารถตรวจสอบได้จากกรมบังคับคดี โดยหากผู้จำนองค้างชำระหนี้ ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองอาจต้องรับภาระหนี้สินแทน

ตรวจสอบสิทธิครอบครองของทรัพย์สินของผู้จำนอง

ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองควรตรวจสอบสิทธิครอบครองของทรัพย์สิน โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จำนองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง หากผู้จำนองไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติจำนอง พ.ศ. 2499 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายที่ดิน เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนอง

ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการดูทรัพย์ติดจำนอง

นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการดูทรัพย์ติดจำนอง เช่น

 • ราคาของทรัพย์ติดจำนอง ควรพิจารณาราคาของทรัพย์ติดจำนองเปรียบเทียบกับราคาตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่เหมาะสม
 • สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ ควรพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อประเมินว่าราคาของทรัพย์ติดจำนองอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
 • แผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ควรพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินว่าเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่

ตัวอย่างการดูทรัพย์ติดจำนอง

สมมติว่า คุณกำลังพิจารณาซื้อบ้านที่ติดจำนอง คุณควรตรวจสอบเอกสารการจำนองให้ละเอียด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการจำนองถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

 • ตรวจสอบชื่อผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และหนี้สินที่จำนอง
 • ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนอง เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด มูลค่า
 • ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระหนี้
 • ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้

นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ของผู้จำนอง โดยสามารถตรวจสอบได้จากกรมบังคับคดี หากผู้จำนองค้างชำระหนี้ คุณอาจต้องรับภาระหนี้สินแทน

 

คุณควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินโดยละเอียด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย หากทรัพย์สินชำรุดเสียหาย อาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุง

 

คุณควรตรวจสอบสิทธิครอบครองของทรัพย์สิน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จำนองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง หากผู้จำนองไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น คุณอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

 

คุณควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติจำนอง พ.ศ. 2499 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายที่ดิน เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนอง

 

สุดท้าย คุณควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาของทรัพย์ติดจำนอง สภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ และแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อทรัพย์ติดจำนองครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

คำแนะนำการดูทรัพย์ติดจำนอง

ก่อนตัดสินใจซื้อทรัพย์ติดจำนอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและครบถ้วน

สรุป การดูทรัพย์ติดจำนอง

การดูทรัพย์ติดจำนองแบบละเอียด จะช่วยให้ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองสามารถประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ โดยควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นอย่างละเอียด หากผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ จะช่วยให้ผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

สินเชื่อบ้านแลกเงิน Loan for Loan แลนด์ฟอร์โลน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์