ขายฝากบ้าน ประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร? เช็คข้อควรรู้ก่อนทำ

Land for Loan
ขายฝากบ้าน ประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร

ขายฝากบ้าน ประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร? เช็คข้อควรรู้ก่อนทำ

การขายฝากบ้าน คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยผู้รับซื้อฝากมีสิทธิครอบครองบ้านนั้น แต่ไม่มีสิทธิจำหน่ายหรือโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้อื่นได้

การขายฝากบ้านเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินสด โดยสามารถใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากผู้อื่นได้ โดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้เมื่อชำระหนี้ครบถ้วน

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร?

ประกันภัยบ้าน คือ สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น

ประกันภัยบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ขายฝากบ้าน เนื่องจากผู้ขายฝากยังคงมีกรรมสิทธิ์ในบ้านอยู่ ดังนั้น หากบ้านเกิดความเสียหายจากการเกิดภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ผู้ขายฝากอาจต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมบ้านเอง ซึ่งอาจต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ประกันภัยบ้านจึงช่วยคุ้มครองผู้ขายฝากจากภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านในกรณีที่เกิดความเสียหาย ช่วยให้ผู้ขายฝากสามารถรักษาสภาพบ้านให้อยู่ในสภาพดีได้ และช่วยให้ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้เมื่อชำระหนี้ครบถ้วน

ข้อดี ข้อเสียของประกันภัยบ้าน

ข้อดี ของประกันภัยบ้าน

 1. คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น
 2. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านในกรณีที่เกิดความเสียหาย
 3. ช่วยให้บ้านมีมูลค่าเพิ่ม

ข้อเสีย ของประกันภัยบ้าน

 1. มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระทุกปี
 2. อาจมีเงื่อนไขในการเคลมประกันที่เข้มงวด

ขายฝากต้องจ่ายดอกทุกเดือนไหม

ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกทุกเดือน แต่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้จ่ายทุกเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขายฝาก

ขายฝากได้กี่%

อัตราดอกเบี้ยในการขายฝากโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15% ต่อปี แต่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ได้

ขายฝากต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝากบ้าน มีดังนี้

 • หนังสือยินยอมขายฝากจากคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • ทะเบียนบ้านของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

สัญญาขายฝากมีอายุกี่ปี

สัญญาขายฝากมีอายุได้ไม่เกิน 10 ปี ตามพระราชบัญญัติขายฝาก พ.ศ. 2522 มาตรา 12 วรรคสอง กำหนดว่า “กำหนดเวลาไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น ห้ามมิให้กำหนดไว้น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเกินสิบปี”

หากสัญญาขายฝากกำหนดระยะเวลาไถ่คืนทรัพย์สินไว้เกิน 10 ปี สัญญาขายฝากนั้นจะเป็นโมฆะนอกจากนี้ สัญญาขายฝากยังสามารถกำหนดให้ไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดได้อีกด้วย โดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้เมื่อชำระหนี้ครบถ้วนหรือบางส่วนก็ได้

ประกันบ้านปีละกี่บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าบ้าน พื้นที่ของบ้าน ประเภทของบ้าน ภัยที่คุ้มครอง และระยะเวลาคุ้มครอง โดยค่าเบี้ยประกันภัยบ้านโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1-2% ของมูลค่าบ้าน

การทำประกันบ้านมีกี่แบบ

การทำประกันบ้านสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ

 • ประกันอัคคีภัย คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากไฟไหม้
 • ประกันทรัพย์สิน คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการทำประกันบ้านแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น

 • ประกันโจรกรรม คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากการโจรกรรม
 • ประกันภัยธรรมชาติ คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ วาตภัย เป็นต้น
 • ประกันน้ำท่วม คุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านจากน้ำท่วม

การเลือกแบบประกันบ้านที่เหมาะสมนั้น ผู้ขายฝากควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าบ้าน พื้นที่ของบ้าน ประเภทของบ้าน และภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม

เช็คข้อควรรู้ก่อนทำขายฝากบ้าน

ก่อนตัดสินใจขายฝากบ้าน ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อควรรู้ต่าง ๆ ดังนี้

 • ทำความเข้าใจเงื่อนไขการขายฝากบ้าน ผู้ขายฝากควรศึกษาเงื่อนไขการขายฝากบ้านอย่างละเอียด โดยควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น
 • เลือกผู้รับซื้อฝากที่เชื่อถือได้ ผู้ขายฝากควรเลือกผู้รับซื้อฝากที่เชื่อถือได้ โดยควรตรวจสอบประวัติของผู้รับซื้อฝากและบริษัทที่เป็นผู้รับซื้อฝาก
 • ทำประกันบ้าน ผู้ขายฝากควรทำประกันบ้านเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

สรุป ขายฝากบ้าน ประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร

ประกันภัยบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ขายฝากบ้าน โดยช่วยคุ้มครองผู้ขายฝากจากภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านในกรณีที่เกิดความเสียหาย ช่วยให้ผู้ขายฝากสามารถรักษาสภาพบ้านให้อยู่ในสภาพดีได้ และช่วยให้ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนบ้านคืนได้เมื่อชำระหนี้ครบถ้วน

ก่อนตัดสินใจขายฝากบ้าน ผู้ขายฝากควรศึกษาข้อควรรู้ต่าง ๆ ให้ดี โดยควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการขายฝากบ้าน เลือกผู้รับซื้อฝากที่เชื่อถือได้ และควรทำประกันบ้าน

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์