ขายฝาก กับ ซื้อไปขายกลับ แตกต่างกันอย่างไร? รู้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

Land for Loan
ขายฝาก กับ ซื้อไปขายกลับ

ขายฝาก กับ ซื้อไปขายกลับ แตกต่างกันอย่างไร? รู้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลายประเภท เช่น การซื้อเพื่ออยู่อาศัย การซื้อเพื่อปล่อยเช่า และการซื้อเพื่อเก็งกำไร การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การซื้อขาด การขายฝาก หรือการซื้อขายแบบซื้อไปขายกลับ

การขายฝากและการซื้อไปขายกลับเป็นสองวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการลงทุนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งสองวิธีอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

ขายฝากคืออะไร

การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง โดยผู้ขายฝากโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อฝาก โดยผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพย์สินนั้นในรูปของดอกเบี้ย โดยผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดี ข้อเสีย ของการขายฝาก

ข้อดี ของการขายฝาก

 1. ผู้ขายฝากได้รับเงินก้อนทันที
 2. ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป
 3. ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ข้อเสีย ของการขายฝาก

 1. ผู้ขายฝากต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ซื้อฝาก
 2. ผู้ขายฝากอาจไม่สามารถไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้หากผิดนัดชำระหนี้

ซื้อไปขายกลับ

การซื้อไปขายกลับ คือ การทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายบางส่วนก่อน และชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ในราคาที่สูงขึ้น ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อรายใหม่

ข้อดี ข้อเสีย ของการซื้อไปขายกลับ

ข้อดี ของการซื้อไปขายกลับ

 1. ผู้ซื้อสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
 2. ผู้ซื้อสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาที่สูงขึ้น
 3. ผู้ซื้อไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ข้อเสีย ของการซื้อไปขายกลับ

 1. ผู้ซื้ออาจไม่สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามที่คาดหวัง
 2. ผู้ซื้ออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการจำนอง เป็นต้น

ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งการขายฝากและการซื้อไปขายกลับอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

 • วัตถุประสงค์ในการลงทุน
 • ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • เงินทุนที่พร้อมลงทุน

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง

สัญญาจะซื้อจะขายอยู่ได้กี่ปี

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 565 กำหนดให้สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี หากกำหนดเวลาเกิน 10 ปี สัญญานั้นจะตกเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาสามารถตกลงกันให้สัญญาจะซื้อจะขายมีกำหนดเวลาเกิน 10 ปีได้ หากได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของกรณีนั้นๆ

สัญญาจะซื้อจะขาย ยกเลิกได้ไหม

สัญญาจะซื้อจะขายสามารถยกเลิกได้ หากมีข้อตกลงกันไว้อย่างชัดเจนในสัญญา หรือหากมีเหตุอันสมควรที่จะยกเลิกสัญญา เช่น

 • ผู้ขายหรือผู้ซื้อผิดสัญญา
 • ทรัพย์สินที่ซื้อขายมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถซื้อขายได้
 • เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถซื้อขายได้

นอกจากนี้ คู่สัญญายังสามารถตกลงกันยกเลิกสัญญาได้ โดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

สรุป การขายฝากและการซื้อไปขายกลับ

การขายฝากและการซื้อไปขายกลับเป็นสองวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งสองวิธีอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์