ระวังโดนโกงดอกเบี้ย! เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

Land for Loan
ระวังโดนโกงดอกเบี้ย! เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

ระวังโดนโกงดอกเบี้ย! เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

ปกติแล้วในการทำธุรกรรมขายฝากที่ดินนั้น อัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน จะถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย โดยใช้ข้อบังคับของกฎหมายขายฝาก 2 ฉบับ ดังนี้

1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458

 • กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยขายฝากไม่เกิน 15% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้ เป็นอัตราสูงสุด
 • ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากสามารถตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ต่อปี
 • หากตกลงกันว่าดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี สัญญาขายฝากไม่มีผลบังคับ
 • ผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย

2.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมตลาดตราสารหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับธุรกรรมขายฝากที่ดิน พ.ศ. 2561

 • กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งรายการธุรกรรมขายฝากต่อสำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน
 • กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับที่ดินที่ขายฝาก
 • กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องดูแลรักษาที่ดินที่ขายฝาก

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน แต่เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติม จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อคุ้มครอง ผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

 • ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาขายฝากให้ผู้ขายฝากทราบก่อนทำสัญญา
 • ผู้รับซื้อฝากต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้รับซื้อฝากต้องจดทะเบียนสัญญาขายฝากต่อสำนักงานที่ดิน

ผู้รับซื้อฝากห้าม

  • เรียกดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี
  • เรียกค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • ยึดถือเอาที่ดินขายฝากเป็นกรรมสิทธิ์ของตน

📌 ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน

📌 อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

📌 มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง

📌 ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

📌 เป็นนายทุนโดยตรง

📌 มีชื่อเสียงระดับประเทศ

📌 มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย

📌 มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล

กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินเท่าไหร่?

กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน ไม่เกิน 15% ต่อปี ค่ะ

หมายความว่า

 • ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากสามารถตกลงกันเรื่องดอกเบี้ยได้
 • แต่หากตกลงกันว่าดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี สัญญาจะไม่มีผลบังคับ
 • ผู้รับซื้อฝากจะไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยส่วนเกิน

ตัวอย่าง

 • ขายฝากที่ดิน 1 ล้านบาท
 • ตกลงกันว่าดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ = 1,000,000 x 18% = 180,000 บาท
 • ดอกเบี้ยที่เรียกได้จริง = 1,000,000 x 15% = 150,000 บาท
 • ผู้รับซื้อฝากไม่มีสิทธิเรียกเงินอีก 30,000 บาท

ข้อควรระวัง

 • ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี
 • ห้ามเรียกค่าธรรมเนียมที่เกินจริง
 • ห้ามฉ้อโกง หลอกลวง

**หากผู้ขายฝากถูกเรียกดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี

 • สามารถร้องเรียนได้ที่กรมที่ดิน หรือกระทรวงยุติธรรม

สินไถ่สัญญาขายฝาก

สินไถ่สัญญาขายฝาก หมายถึง เงินจำนวนที่ผู้ขายฝากต้องนำมาชำระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อไถ่เอาทรัพย์สินที่ขายฝากคืน

สัญญาขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้รับซื้อฝาก แต่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด

 • สัญญาขายฝากมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา
 • ภายใน 10 ปี ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้
 • หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนภายใน 10 ปี กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยเด็ดขาด

ขายฝากได้กี่%

 • ผู้ขายฝากสามารถขายฝากที่ดินได้ ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน
 • ราคาประเมิน เป็นราคาที่กรมที่ดินประเมิน
 • ผู้ขายฝากควรเปรียบเทียบราคาประเมินจากหลายแหล่ง

ไถ่ถอนขายฝากต้องเสียค่าอะไรบ้าง

1.ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน

 • แปลงละ 50 บาท

2.ค่าอากรแสตมป์

 • คำนวณจากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาที่แจ้งไถ่ถอน แล้วแต่ว่าราคาใดสูงกว่า
 • ร้อยละ 0.50 (0.50%)

3.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย

 • คำนวณตามระยะเวลาถือครอง ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • นับตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญาขายฝากจนถึงวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก

4.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรม
 • ค่าธรรมเนียมการจำนอง
 • ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา

ขายฝากที่ดินกี่วันได้เงิน

 • ระยะเวลาในการขายฝากที่ดิน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
  • เอกสารที่พร้อม
  • การตกลงเงื่อนไข
  • การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
 • โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน

ตัวอย่างคดี

 • นาย A ขายฝากที่ดินกับนาย B ตกลงกันว่าดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • สัญญาขายฝากไม่มีผลบังคับ นาย B เรียกดอกเบี้ยเกิน 15%
 • นาย A ฟ้องร้อง ศาลตัดสินให้ นาย B คืนเงินดอกเบี้ยส่วนเกิน

วิธีคิดดอกเบี้ยขายฝาก

 • ดอกเบี้ยขายฝากคิดเป็นรายปี
 • คำนวณจากเงินต้น ของราคาขายฝาก
 • สูตรคำนวณ

ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา

ตัวอย่าง

 • ขายฝากที่ดิน 1 ล้านบาท
 • ตกลงกันว่าดอกเบี้ย 10% ต่อปี
 • ระยะเวลาไถ่ถอน 2 ปี
 • ดอกเบี้ย = 1,000,000 x 10% x 2 = 200,000 บาท

ขายฝากแล้ว หลุด ทำอย่างไร

 • กรณีขายฝากแล้วหลุด หมายถึง ผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก
 • ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิในที่ดิน

แนวทาง

 • ปรึกษาทนายความ
 • หาทางไถ่ถอนที่ดินคืน
  • หาเงินมาไถ่ถอน
  • เจรจากับผู้รับซื้อฝาก
 • ฟ้องร้องผู้รับซื้อฝาก
  • กรณีผู้รับซื้อฝากมีพฤติกรรมไม่สุจริต
  • กรณีผู้รับซื้อฝากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

สรุป เช็คอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย

ผู้ที่สนใจในการซื้อขายที่ดินควรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินตามกฎหมาย โดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่มีความเชื่อถือ เช่น ธนาคาร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาเงื่อนไขของสัญญาอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงิน และข้อผูกพันอื่น ๆ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเซ็นสัญญา และไม่ควรละเลยในการอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าพิจารณาทำสัญญาใด ๆ

วิธีเช็กราคาประเมินด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ อัพเดพล่าสุด 2566

 1. ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช็คราคาประเมินที่ดิน 2566 กรมธนารักษ์ ผ่านเว็บไซด์ประเมินราคาที่ดินออนไลน์ >> https://assessprice.treasury.go.th/

 2. แอพราคาประเมินที่ดิน ทางแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

 3. ทาง Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0-2270-0360-63 และ 0-2059-4999
บทความที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้าน และที่ดิน จัดดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่ Land for Loan❗️

จำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.landforloan.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @landforloan
โทร :  065 153 9199

รับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินเปล่า,บริษัทรับจำนอง ที่ดินเปล่า,เอกชนรับจำนองที่ดิน,นายทุนรับจำนองที่ดินเปล่า,จำนองที่ดินกับธนาคาร,จำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร,จำนองที่ดินกับบุคคล,จำนองที่ดินเปล่า ที่ไหนดี,จำนองที่ดินเปล่า กับนายทุน,ที่ดินเปล่ากับธนาคาร อนุมัติยาก,จํานําโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี,รับจำนองที่ดิน,สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี,จํา น อง ที่ดิน เปล่า,จำนองที่ดิน,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2565,จํานองที่ดิน ธนาคารไหนดี,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร,จำนองที่ดิน ไม่เช็คบูโร สามารถจำนองกับที่ไหนได้บ้าง,ไม่เช็คบูโร,จํานองที่ดิน ที่ไหนดี 2566

ติดต่อเรา Land for Loan

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์